Valg til Velferdstingets styre           Still til Valg! 

 

Lørdag 12. mai er det valg til Velferdstingets styre! Da kan du stille til følgende stillinger:

  • Leder av Velferdstinget Vest
  • Nestleder av Velferdstinget Vest
  • Styremedlem i Velferdstinget Vest
  • Nestleder i Kulturstyret
  • Styremedlem og varamedlem Kulturstyret 

Styret

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

 

Styret skal bestå av fire studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalgt (VTAU)

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta.

 

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke studerer samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

 

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

 

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

 

Medlemmer av Velferdstingets styre kan ikke ha følgende verv: Medlem eller vara til SiB-styret, medlem av kontrollkomiteen, representant i Velferdstinget, medlem av budsjettkomiteen, ordstyrer.

 

Kulturstyret 

Kulturstyret er underlagt Velferdstinget Vest, og skal bidra til å styrke kulturell aktivitet for Sammen-studenter i Bergen. Arbeidet i styret er hovedsaklig å fordele midler fra semesteravgifta. Nestleder skal velges for et halvt år, og er honorert. Nestleder skal bistå leder, og har spesielt et ansvar for kontorlokalene i Nygårdsgaten 1b.