Stillingsbeskrivelser

Styret i Velferdstinget Vest

Leder

Leder representerer Velferdstinget Vest utad og har hovedansvar for å gjennomføre og følge
opp politikken til organisasjonen. Leder har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet og
økonomien. Leder har også ansvaret for å jevnlig orientere arbeidsutvalget og Velferdstinget om
den økonomiske situasjonen for Velferdstinget. Leder har også ansvar for medarbeidersamtaler
med organisasjonskonsulent og nestleder, samt å følge opp hvert enkelt styremedlem.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for det politiske arbeidet
  • Er organisasjonens ansikt utad og har medieansvar
  • Har det øverste økonomiske ansvaret i Velferdstinget
  • Hovedansvar for nasjonalt samarbeid og Velferdstingene i Norge
  • Personalansvar for nestleder og organisasjonskonsulent

Vervet er lønnet og er tilsvarende en 100%-stilling

Nestleder

Nestleder har hovedansvar for intern drift og oppfølging av organisasjonens organer og medlemmer. Nestleder er leders stedfortreder i alle henseende hvor leder er forhindret fra å møte eller utøve sitt verv.

Arbeidsoppgaver

  • Sikre et godt samarbeid med medlemsinstitusjonene
  • Promotering og kampanjer
  • Oppfølging av regionene
  • Ansvarlig for budsjettprosess
  • Har hovedansvar for organisatoriske oppgaver

Vervet er lønnet og er tilsvarende en 100%-stilling

Styret

Styret har ansvar for å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget og er ansvarlig for Velferdstinget sin drift. Arbeidsoppgavene- og arbeidsområdene fordeles innad i styret etter ønske. Styret innstiller på arbeidsprogrammet for sin periode, som skal vedtas i Velferdstinget. Styret har det øverste økonomiske ansvaret i organisasjonen, og er saksforberedende Velferdstinget sitt saksforberedende organ.