Søknad til Kulturstyret

Alle som skal motta midler fra Kulturstyret må være registrert. Dersom ikke organisasjonen har søkt om midler de to siste årene, må det sendes ny registreringssøknad samtidig som søknad om støtte.

 

Søknadsprosessen trinn for trinn:

1. Om søknad til Kulturstyret - søknadskjema

Søknad om støtte fra Kulturstyret for 2021

Årlig deler Kulturstyret ut rundt 1,5 millioner av semesteravgiften til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Midlene skal deles ut slik at de skaper best mulig studentkultur for flest mulig av Sammen-studentene i Bergen.

 

Søknadsteksten skal inneholde hvor stort beløp det søkes om, hva beløpet skal gå til, og hvordan dette bidrar til studentkulturen i Bergen. Gjelder søknaden et prosjekt må prosjektbeskrivelsen være en del av dette. Hele søknaden, med samtlige vedlegg, skal leveres som én samlet pdf-fil. Søknadsskjema må fylles ut og signeres, og finnes her (kopier skjema for å redigere det).

 

Driftstøtte gjelder tilskudd til organisasjonens ordinære drift, og krav som stilles ligger i Kulturstyrets reglement for tildeling (se søknadsreglement under).

 

Prosjektstøtte er støtte til arrangementer som skiller seg vesentlig fra ordinær drift i organisasjonen, og kan maks arrangeres to ganger før dette må anses som ordinær drift. Søknaden må være KS i hende innen rimelig tid før arrangementet gjennomføres. I forbindelse med en søknad om prosjektstøtte er det mulig å søke om underskuddsgaranti, som innebærer at Kulturstyret skal garantere for et potensielt underskudd opp til et vedtatt beløp. All støtte krever at organisasjonen er registrert i Kulturstyret. Det er også mulig å argumentere i søknadsteksten om en ekstra oppstartstøtte, første gang organisasjonen søker om midler.

 

Registrering og søking om midler krever at minimum 50% av medlemmene har betalt semesteravgift til Sammen. En organisasjon må ha minimum 5 medlemmer, som forstås som de personer som ifølge organisasjonens statutter/lover har stemmerett ved den forsamling som vedtar statutter/lover. Dersom organisasjonen ikke har søkt KS om støtte de siste to år må organisasjonen registrere seg på nytt.

 

Søknadsfrist 15. februar (for driftstøtte).

Prosjektstøtte kan omsøkes gjennom hele året. Dette gjelder også dersom en organisasjon startes opp midt i et søknadsår.

2. Hva skal søknaden inneholde

Hele søknaden, med samtlige vedlegg, skal leveres som én samlet pdf-fil (dette kan gjøres her). Søknadsskjema må fylles ut og signeres, og skal være forsiden på søknaden.

 

Søknaden skal inneholde:

1. Informasjon om søkerorganisasjonen, og om dere er en selvstendig organisasjon eller en underorganisasjon.

2. Informasjon om medlemsmassen og hvem/hvor mange som deltar på organisasjonens arrangementer. Hvor mange er studenter?

3. Økonomisk begrunnelse for hvorfor organisasjonen skal motta støtte fra Kulturstyret. Det må også fremkomme om det søkes om drifts- eller prosjektstøtte.

4. Detaljert budsjett for søknadsperioden. Totalt hvilke midler man forventer at kommer inn, og hvordan disse skal brukes. Det er viktig med detaljerte poster for at vi skal kunne vurdere bruken av støttemidler. Husk at støtte fra Kulturstyret skal føres opp i budsjettet. Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.

5. Handlingsplan. dette er et overordnet dokument med organisasjonens visjoner og verdier på lang sikt.

6. Aktivitetsplan. Hvilke konkrete planer har dere for arrangementer, utgivelser eller annet i søknadsperioden.

7. Balanse. Økonomisk status som viser eiendeler, egenkapital og gjeld

8. Regnskap for fjoråret. Her er det viktig at Kulturstyret føres opp dersom dere mottok støtte.

9. Aktivitetsrapport. Hvordan har forrige søknadsperiode gått, hvilke arrangementer ble avholdt, hvordan gikk det.

10. Organisasjonens vedtekter. Her stilles det blant annet krav til informasjon om hva som vil skje dersom organisasjonen oppløses.

11. Oversikt over tillitsvalgte.

 

For ytterligere informasjon og fullstendig reglement (se nederst på pkt.1):

 

Søknadsfrist 15. februar (for driftstøtte).

Prosjektstøtte kan omsøkes gjennom hele året. Dette gjelder også dersom en organisasjon startes opp midt i et søknadsår.

 

3. Send inn søknad

HUSK Å SLÅ SAMMEN FORSIDE + SØKNADSTEKST + VEDLEGG (smallpdf)

Søknadskjema finnes her

 

Kryss av for at du har inkludert følgende;

 

Søknadsskjema (signert)

Alle rutene i skjemaet skal fylles ut, og det skal signeres enten elektronisk eller på papir før det scannes inn.

 

Søknadstekst/prosjektbeskrivelse

Her trenger vi begrunnelse for søknaden, og utdypet informasjon om organisasjonen og driften i søknadsåret

 

Budsjett, regnskap og balanse

I budsjett og regnskap er det viktig at Kulturstyrets støtte er ført opp. Det blir ikke tildelt mer enn det er budsjettert med. Husk å inkludere alle inntekter og utgifter i både budsjett og regnskap. Balansen skal vise hva organisasjonen eier, og hvordan dette er anskaffet. Varelager og kontanter er eksempel på eiendeler, og dette skal balanseres mot egenkapital og gjeld - altså hvordan dette er anskaffet.

 

Handlingsplan, aktivitetsplan, og rapport for fjoråret

Vi vil vite hvilke aktiviteter som ble avholdt i forrige søknadsperiode (aktivitetsrapport), hvilke aktiviteter som planlegges i året som kommer (aktivitetsplan), og en handlingsplan for organisasjonens verdier og langsiktige mål.

 

Vedtekter/statutter/lover

Reglementet til organisasjonen. Merk at vi krever en paragraf som sier noe om hva som skjer med midler ved en eventuell oppløsning av organisasjonen.