Informasjon til søkere og mottakere av semesteravgiftsmidler i region sør og nord

På denne siden skal du finne all felles informasjon til søkere om og mottakere av semesteravgiftsmidler i region sør og nord.

Trinn for trinn for godkjente søkerorganisasjoner:

1. Les om hva søknad om støtte skal inneholde

Søknad om tildelinger fra Velferdstinget for 2018

Årlig deler Velferdstinget (VT) ut cirka 7,7 millioner av semesteravgiften til ulike studentorganisasjoner i Bergen, Haugesund, Stord, Sogndal og Førde.  Midlene deles ut til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Søknaden skal inneholde hvor stort beløp det søkes om, hva beløpet skal gå til og hvordan dette skal skape velferd blant studentene. (maks 3000 ord). Søknaden skal leveres som èn samlet pdf-fil, med unntak av organisasjonens vedtekter. Dokumentet under skal være forsiden på den samlede pdf-filen: Forside til søknad

Søknaden skal også inneholde:

 1.  Informasjon om drift og historikken til søkerorganisasjonen.
 2. Søkerorganisasjonens struktur
  • Om søkerorganisasjonen er selvstendig eller underlagt en annen organisasjon.
  • Om søkerorganisasjonen eller organisasjonen den er underlagt får tilskudd fra en annen part enn VT eller samskipnaden.
  • Informasjon om hva som vil skje med et eventuelt overskudd.
  • Organisasjonens vedtekter. Legges ved som separat PDF.
  • Utfyllende informasjon om lønnede verv, inkludert stillingsfordeling og stillingsbeskrivelser.
 3. Informasjon om de aktive medlemmene i organisasjonen
  • Om hvor stor andel av disse som er studenter.
  • Inneholde en oversikt over institusjonstilhørigheten til studentmedlemmene.
  • Om organisasjonen driver informasjons- eller mediearbeid skal det legges ved statistikk som inneholder leser-/lytter-/seertall, samt besøkstall for organisasjonens nettsider.
 4. Økonomisk begrunnelse for søknaden
  • Her kreves det detaljerte begrunnelser for hvorfor organisasjonen skal motta støtte fra Velferdstinget (semesteravgiften). Det må også fremkomme om det søkes om drifts- og eller prosjektstøtte.
 5. Dette skal også legges ved:
  • Antatt budsjett for søknadsåret.
  • Budsjett for inneværende år.
  • Regnskap og budsjett for de to siste årene, samt fullstendig balanseregnskap for organisasjonen.
  • Rapport med informasjon om hvordan tidligere tildelte midler fra VT er brukt.
  • Utfyllende noter:
   • Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.
   • Ved nyinvesteringer skal formålet presiseres. Pris, antatt levetid og mulig inntjening skal være oppgitt.
   • Avskrivninger skal være skilt ut, og det skal presiseres hva som avskrives, og hvor mye som avskrives hvert år.
   • All relevant informasjon skal fremgå tydelig i regnskap og budsjett.
   • Avskrivninger skal fortsatt ligge i regnskapet.

Søknadsfrist: 23. februar for organisasjoner i Stord/Haugesund.

2. Send inn søknad

Søknaden sendes til Studentrådet. Søknaden skal være i en samlet PDF-fil med forside,

Sør: Send til e-post sag@hvl.no

Nord:

3. Vær tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål

Legg ved kontaktinformasjon og vær tilgjengelig dersom det er spørsmål angående søknaden.

4. Lever rapport for bruk av semesteravgiftsmilder på våren

Organisasjoner som mottar støtte fra Velferdstinget og samskipnaden skal sende rapport om bruk av midlene. Rapporten skal inneholde en foreløpig oversikt over brukte midler, samt en forklaring på hvordan organisasjonen ligger an i forhold til budsjett. Rapporten trenger ikke inneholde ferdigstilt regnskap, og skal leveres på vårsemesteret.

Send inn rapport for vårsemesteret til e-post sag@hvl.no.