Velferdstingets politikk

Prinsipprogram for Velferdstinget 2018-2021

Vedtatt 03. februar 2018

Forkortelser:

Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

 

Introduksjon

Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter til utdanning for alle. Staten, kommunene, fylkeskommunene, Sammen og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene ved institusjonene som er underlagt Sammen. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til Sammen relativt til antall studenter ved institusjonen. Sammen sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden. Velferdstinget skal samarbeide med NSO, og NSO skal bruke Velferdstinget aktivt som rådgivningsorgan i velferds relaterte temaer.

Organisering, drift og arbeidsgiveransvar

En god og effektiv organisering av Sammen er viktig for å yte best mulig tjenester for studentene. Det er viktig at miljøhensyn blir vektlagt og at det føres oversikter som kan hjelpe organisasjonen med å kutte utslipp. I tillegg til å ha ansvar for å yte tjenester til studentene, er Sammen en stor organisasjon med arbeidsgiveransvar for alle de ansatte. Sammen skal gå foran som et godt eksempel på god organisasjonskultur.

 • Sammen skal ha gode varslingssystemer og retningslinjer for håndtering av bekymringsmeldinger og varslingssaker.
 • Sammen skal ha retningslinjer for valg av reisemåte som vektlegger miljøhensyn i betydelig grad.
 • Sammen skal ha et klimaregnskap som som omfatter SCOPE3.
 • Sammen skal ha alkoholfokusfrie interne arrangementer, og burde i minst mulig grad dekke utgifter til alkoholholdig drikke for ansatte
 • Sammen skal ha et godt tilbud for sine ansatte om kompetanseutvikling og videre-/etterutdanning.
 • Sammen skal minimere bruken av midlertidige stillinger.
 • Sammen skal ha en bevisst ansettelsesstrategi som inkluderer søkere med hull i CVen.
 • Sammen skal bruke Velferdstinget aktivt som høringsorgan i sine beslutningsprosesser.
 • Sammen skal ha en trygg økonomisk styring, med fokus på å øke egenkapitalandelen

Profilering og informasjon

Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til Sammen. Sammen skal benytte begge målformer, og all informasjon skal være tilgjengelig på engelsk. Videre skal Sammens nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. Sammen skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

 • Sammen skal gjøre seg selv relevante for studenter blant annet ved å være synlig på campus tilknyttet samskipnaden.

Bolig

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og kommunene skal i samarbeid med Velferdstinget Vest skal jobbe opp mot lokale myndigheter for å nå målet om 30% dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

 • Alle nye studentboliger skal være energieffektive og miljøvennlige.
 • Det skal foreligge gode rutiner for mottak og oppfølgning av beboerne.
 • Utformingen av boliger skal følge behovene til studentene.
 • Kommunen skal tilby både sentrum- og campusnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.
 • Legge til rette for et bedre mottaks tilbud til studentboligene som ny student i Bergen

Helse

God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. Sammen skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for finansiering av helsetilbudene. Sammen har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

 • Sammens helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
 • Studenter skal ha 75% rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
 • Sammens tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes.
 • Sammens helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sammen.
 • Sammen skal tilby selvtesting av kjønnssykdommer ved alle institusjoner.

Mat og drikke

Sammens kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg. Kvalitet, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten.

 • Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
 • Studentkafeene skal primært tilby måltider.
 • Det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre.
 • Sammen skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og papp.
 • Sammen skal kutte ut all bruk av engangsbestikk i plast og produkter med mikroplast.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene i spiseområdene til Sammen-kantinene.
 • Frivillige drevne studentlokaler skal få lov til å selge kaffe og varm drikke i sammen sine åpningstider.
 • Sammen skal være bevisst på eget matsvinn og jobbe for å implementerte ordninger som reduserer matsvinnet ved sine serveringssteder

Trening

Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

 • Sammen skal legge til rette for et rimelig treningstilbud i moderne lokaler med tilstrekkelig kapasitet og åpningstider som er tilpasset studentenes ønsker og behov.
 • Sammens idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
 • Sammen skal påse at studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene blir dekket.
 • Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer i Sammen sine treningslokaler og idrettshaller.
 • Sammen skal aktivt forebygge doping og påse at dette ikke forekommer på noen av Sammens treningssentre.
 • Kommunene skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er behov.
 • Sammen og kommunene skal sikre tilstrekkelig kapasitet av idrettsanlegg for studenter.
 • Sammen skal tilby god rådgiving innen trening og livsstil.
 • Alle medlemmer av Sammen Trening skal tilbys lik pris for likt treningstilbud

Kollektivtransport og samferdsel

Studentene ved institusjonene som er medlem i Sammen skal ha et godt kollektivtilbud. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene.

 • Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50% på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
 • Det skal være nattbuss i fadderukene.
 • Kommunene skal legge til rette for bruk av sykkel. Bysykkelstasjoner skal opprettes ved aktuelle campus ved utdanningsinstitusjonene, studentboliger og andre steder hvor studenter ferdes.
 • Det skal være enkelt og rimelig og reise mellom campus og utdanningsinstitusjonene.
 • Campusområdene skal være bilfrie.
 • En skal arbeide for å heve aldersgrensen på studentrabatten på kollektivtilbud

Kultur og frivillighet

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og Sammen legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget skal arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

 • Alle kulturtilbud i kommuner tilknyttet til sammen skal ha studentrabatt
 • Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
 • Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.
 • Samskipnaden og kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig med konsertlokaler og øvingsrom til studenter.
 • Sammen skal tilrettelegge for kompetanseutvikling som er nødvendig for å drive studentorganisasjoner.
 • Kommunen og fylkeskommunen skal bidra med finansiell støtte til utvidelse og utvikling av Det Akademiske Kvarter og området rundt.
 • Sammen skal sørge for god samlet informasjon om hvordan studenter kan bli med i og opprette studentorganisasjoner.
 • Kommuner med tilknytning til Sammen skal anerkjenne den viktige jobben studentkulturen gjør for å øke kulturtilbudet i kommunene, ved å gi økt økonomisk støtte til studentkulturen, feks ved opprettelse av eget fond for studentkulturen.

Studiefinansiering

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Alle studenter skal få utbetalt 12 måneders studiestøtte.
 • Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
 • Stipendandelen av studiestøtten skal økes til 50%.
 • Frem til studiestøtten blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, skal den justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
 • Utbetalingsmodellen skal tilpasses studentenes behov i studiene.
 • Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

En god studietilværelse for alle

Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Da er det viktig at det tilbys individuelle løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunene, kommunene og Sammen må dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

 • Sammen skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Kronisk syke studenter skal tilbys ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
 • Sammen skal ha full barnehagedekning med løpende opptak for studenter med barn.
 • Sammen-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
 • Sammen skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
 • Sammen skal arbeide for at det skal være faddervaktordninger som dekker behovet til studentene ved studiestedene.
 • Sammen skal, i samråd med utdanningsinstitusjonene, sikre gode forutsetninger for integrering av internasjonale studenter i studiemiljøene.
 • Sammen skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjonene jobbe mot mobbing og trakassering.
 • En skal arbeide for at studenter med pårørende rettigheter/vergemål skal få rett til hjelp og en tilrettelagt studiehverdag

Råd og karriere

Å være trygg på egen kompetanse etter endt utdanning er viktig for studenter. Sammen må jobbe for at det tilrettelegges for at studentene vet hvordan de kan bruke utdannelsen sin og tilrettelegge for at unge kommer seg ut i arbeid. Sammen skal tilby rådgivning som hjelper studentene med å fullføre studiene.

 • Kommunen skal i samarbeid med staten arbeide for å redusere arbeidsledigheten blant unge.  
 • Sammen, utdanningsinstitusjonene og kommunene skal øke andelen praksisplasser for studenter i egne virksomheter.
 • Sammen skal ha et godt tilbud for karriereveiledning og kursing i studie- og stressmestring.

Politiske dokument

Resolusjoner

Pressemeldinger