Velferdstinget Vest

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er ein sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 33 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

 

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen

 

Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

 

Alle studentar som er tilknyttet Sammen har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.

Studentdemokrati og representanter

Studentdemokrati

Velferdstinget er en sammenslutning av studentdemokratiene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Antall representanter disse har i Velferdstinget reguleres etter antall studenter ved institusjonene:

 

UiB: Universitetet i Bergen (11 plasser)

UiB velger sine representanter til Velferdstinget og Studentparlamentet samtidig:

 • Martha Rolland Jacobsen (SD)
 • Andrea Setio Nilsson (VA)
 • Andreas Trohjell (RL)
 • Timo Kanehl (LL)
 • Tobias Jenssen Otterstad (BL)
 • Truls-Einar Strand Johnsen (DARA)
 • Erlend Johan Myrhaug (SD)
 • Jenny Marie Holm Nygaardsmoen (VA) 
 • Haakon Ludvig Langeland Ervik (RL)
 • Stian Skarheim Magelssen (LL)
 • Nikolai Klæboe (SD) 

Vara

(Dersom en av listene melder forfall skal mandatene fordeles slik: 12. VA; 13. RL; 14. IS; 15. SD; 16. BL; 17. VA; 18. LL; 19. DARA; 20. RL)

 1. Håkon Randgaard Mikalsen (VA)
 2. Tonje Katrine Vaage (RL)
 3. Joannah Mamombe (IS)
 4. Terje-André Kvinlaug (SD)
 5. Cecilie Andrea Løvseth Arnesen (BL)
 6. Eira Vilde Martinsen Garrido (VA)
 7. Ingrid Bjørge Engeland (LL)
 8. Magnus Sirnes Hjellum (DARA)
 9. John Benjamin Lothe (RL)
 10. Karina Harkestad (SD) 
 11. Varg Lukas Folkman (VA)

HVL: Høgskulen på Vestlandet (10 plasser)

HVL velger sine representanter til Velferdstinget på Studenttingets konstituerende møte.

Faste representantar

 • Marita Helland 
 • Camilla Hatland 
 • Tommy Steindahl Tobiassen 
 • Halvor Kasland 
 • Bjørn Olav Østeby
 • Julian Hemmingsen 
 • Benjamin Johan Madsen
 • Silje Edelgard 
 • Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr 
 • Petter Dyngeland 

 

Vara:

 1. Rikke Børsting 
 2. Thomas Reite 
 3. Jonas Oliver Hui Dahl
 4. Sondre Riisøen
 5. Yannick Broese van Groenou

NHH: Norges Handelshøyskole (3 plasser)

På NHH velges representanter i Velferdstinget gjennom vedtak i Kjernestyret, eller valg på Foreningsmøtet:

Faste representar

Kristoffer Bakke 

Maria Rodnova

Ole Henrik Paulsen

Vara:

 1. Maria Kongsvik

BIB: BI Bergen (2 plasser)

Faste representer

Thomas Sørensen

Martin Horgen

NLA: NLA Høyskolen (2 plasser)

Faste representanter

Sofie Walle Andersen

Natalie Monsen

Vara:

 1. Camilla Hermansen
 2. Jenera Kumar 

VID: VID Vitenskapelige Høgskole (1 plass)

Faste representanter

Marie Irgens Lie

BAS: Bergen Arkitekt Skole (1 plass)

Faste representanter

Asem Babawat 

HKB: Høyskolen Kristiania Bergen (1 plass)

Faste representanter

Selma Hevrøy Telle 

Vara:

 1. Svein Erik Eide Askeland 

SKA: Skrivekunstakademiet (1 plass)

Faste representanter

 

KiB: Kunstskolen i Bergen (1 plass)

Faste representanter

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Velferdstinget samarbeider med andre aktører for å få gjennomslag i viktige saker.

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les mer om Velferdstinget i Oslo og Akershus på deres nettside: studentvelferd.no.

 

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Les mer om Velferdstinget i Trondheim på deres nettside: velferdstinget.no

 

Velferdstinget i Stavanger

Les mer om Velferdstinget i Stavanger på deres nettside: vtstavanger.no

 

Norsk Studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den øverste studentdemokratiske organisasjonen i Norge, og fremmer studentsaker på nasjonalt nivå.
Les mer om NSO på deres nettside: student.no

Still til valg!

Å stille til et verv

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til.

 

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

 

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

 

Du kan når som helst stille til eventuelle verv som er merket som - MANGLER - i listen nedenfor. Da er det bare å fylle ut et kandidatskjema.

 

Velferdstinget Vest

Velferdstingets arbeidsutvalg

Se egen side om Velferdstinges arbeidsutvalg

Kulturstyret i Bergen

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Leder:

Jeppe Bucher (UiB)

Nestleder:

Olav Straume 

Medlem 2017-2018

Robert Ueland (2 år)

Ingrid Gaarder Harsheim (2 år)

Erlend Søbye Grønvold (2 år)

Hanna Berntsen-Øybø

Astri Marie Moen Fretheim

Mari Jacobsen

Emilie Birkelund

Ragnhild Severeide

August Noer Mølster

Torstein Bøe

 

Representant for Sammen:

Runar Jenssen

Varamedlemmer:

 1. Thea Merete Kinstad Sjølie
 2. Ella Kristine Straume
 3. Sivert Strande Ruud
 4. – Ledig plass 
 5. – Ledig plass

Budsjettkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

Medlemmer 2017:

Erlend Myrhaug (UiB)

Aida Matre (NHH)

Andreas Kimer (HVL)

Sven Lyngholm Olsen (BI)

- MANGLER - (Øvrige institusjoner)

Varamedlemmer (5):

- MANGLER -

 

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

 

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer:

Henrik Tjore

Jonas Røthe

Varamedlemmer (3):

- MANGLER -

 

Ordstyrer

Minst én fast

 

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

 

Torstein Sandaa-Johansen

Vara:

Mangler

Protokollfører

Minst én fast

 

Protokollføreren skriver referat fra alle møtene i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendes ut sammen med alle endelige møteinnkallinger og godkjennes av Velferdstinget.

 

Arbeidsutvalget utpeker protokollfører.

 

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og arbeidsutvalget om hvilke saker som skal arbeides med.

Medlemmer:

Ida Nagel Fredriksen

Linn Antonie Solheim

Sofie Mathilde Walle Andersen

Stian Sunde

Maren Iversen

Varamedlemmer (5):

 1. Jonas Røthe
 2. Bendik Brustad
 3. Silje Ingebrigtsen

Sekretær:

Representant fra Velferdstinget AU

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Leder, 4 medlemmer og 5 vara

 

Styret er det øverste organet i Sammen. Sammens styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet Sammen. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år.

 

Leder (2017 og 2018):

Kristoffer Bakke

Nestleder (2018)

TBA

Medlemmer (2018)

Jens Aarre Seip (NHH)   

Karoline Kongshaug (NHH)   

Øyvind Hatland (HVL)

Varamedlemmer:

Alexander Gjøsæter (UiB)

Jesper Krusell (HVL)

Bjørn Olav Østeby (HVL) 

Håvard Lied (UiB)

Andreas Øsleby (HVL)

Ankeutvalget for barnehagesaker

2 medlemmer og 2 vara

 

Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som Sammen-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. Ankeutvalget velges årlig, men møteaktiviteten er å regne som svært lav. I perioden 2002–2012 var det totalt to møter i ankeutvalget.

Medlemmer:

Leder i VT-styret

Nestleder i VT-styret

Vara:

VT-styret

Ankeutvalg for Helsefondsaker

Ankeutvalget ble opprettet i 2013, da nye retningslinjer for Helsefondet ble vedtatt. Ankeutvalget skal behandle klager på vedtak fattet av administrator for Helsefondet. I Ankeutvalget sitter også direktør for Sammen Helse, Råd og Karriere

Medlemmer:

 • Leder i VT-styret
 • Nestleder i VT-styret

Vara:

 • VT-styret

Studentidrettsrådet

1 medlem og 1 vara

 

Studentidrettsrådet (SIR) er et samarbeidsorgan for idrettslige interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet Sammen i Bergen.

 

SIR fungerer som et sakkyndig og rådgivende organ for Sammen i saker som vedrører idrett og mosjon, og skal således blant annet avgi uttalelse om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag i Bergen. SIR har faste møter to ganger per semester. Det sitter totalt 11 personer i SIR. Velferdstinget velger én representant til SIR.

Medlemmer

BSI: 3 mandat
NHHI: 2 mandat
UKK: 1 mandat
KRIK: 1 mandat
JIL: 1 mandat
HIBI: 1 mandat
BI: 1 mandat
Sammen: 1 mandat
VT: 1 mandat

 

SIR jobber etter et mandat vedtatt av Velferdstinget.

Medlem:

VT: Adrian Stinessen Haugen

Vara:

VT: - MANGLER -

Studentorganisasjoner

 

Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

 

Gruppe A (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia:)
Mats Arnesen
Martin Håndlykken 

Vara:

Kim Arne Hammerstad

Linnea Skare

 

Gruppe B (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)

Mia Milde
Vegard Smievoll

Vara:

Martin Sorge Folkvord

Johanne Vaagland

 

Gruppe C (Yrkesaktiv journalist)
Reidun Drægebø

Vara: Ingvild Vereide Nave

 

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

 

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Medlemmer:

Helene Sofie Borthen

Mina Landøy

Vara:

- MANGLER -

- MANGLER -

Styret i Bergen Student-TV

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). I henhold til organisasjonens vedtekter skal styret holde styremøte hver tredje uke. Ett styremedlem velges av VT Vest, de øvrige seks styremedlemmene velges av organisasjonens Generalforsamling.
 

Medlem:

Daniel Kjellby

Vara:

- MANGLER -
  

Styret i STOFF

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV)

Medlem:

Mats Johansen

Vara:

- MANGLER -
 

Kommunalt og fylkeskommunalt

Kontaktutvalget mellom Bergen kommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

 

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom kommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleder, VT-AU

Kontaktutvalget mellom Hordaland fylkeskommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

 

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom fylkeskommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleiar, VT-AU

Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

 

Styret skal bestå av fem studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalg (VTAU). Kontakt styret her! 

Styrets medlemmer

Leder

Truls-Einar Johnsen

leder@vtvest.no

Tlf: 55 54 50 11 // 979 83 931

Nestleder

Adrian Stinessen Haugen

nestleder@vtvest.no

Tlf: 909 80 205

Styremedlem

Anette Arneberg

anette@vtvest.no

Styremedlem

Gard Aasmund Skulstad Johanson

gard@vtvest.no

Styremedlem

Tommy Steindal Tobiassen 

tommy@vtvest.no

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Se sakspapirer til styremøter nedenfor. 

 

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

 

Kontakt styret her! 

 

Styremøter og offentlige saksdokumenter

Profil og pressebilder

Profil

Pressebilder