Velferdstinget Vest

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er ein sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 33 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

 

 1. Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen

 

Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

 

Alle studentar som er tilknyttet Sammen har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.

Studentdemokrati og representanter

Studentdemokrati

Velferdstinget er en sammenslutning av studentdemokratiene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Antall representanter disse har i Velferdstinget reguleres etter antall studenter ved institusjonene:

 

Universitetet i Bergen (UiB)

UiB velger sine representanter til Velferdstinget og Studentparlamentet samtidig:

 • Maika Marie Godal Dam (Venstrealliansen)
 • Karoline Foss (Sosialdemokratisk liste)
 • Iben Alexander Eikrem Nesset (Realistlista)
 • Ivar Fossberg Aulie (Blå liste)
 • Joakim Stavland Hjorth (Grønn liste)
 • Emma Bø (Venstrealliansen)
 • Timo Janne Kanehl (Liberal liste)
 • Sandra Amalie Lid Krumsvik (Sosialdemokratisk liste)
 • Stian Torset (Realistlista)
 • Tori Heitmann Jørgensen (Venstrealliansen)
 • Morten Stene (Gul liste)

 

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

HVL velger sine representanter til Velferdstinget på Studenttingets konstituerende møte.

Faste representantar

 • Stian Sunde
 • Noel-Sophie Schneider
 • Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr
 • Morten Nordvik Hovland
 • Bjørn Olav Østeby
 • Meriem Rahim
 • Yannick Broese van Groenou
 • Lasse Backhoff Tollefsen
 • Helene Sylvarnes
 • Camilla Børhaug

 

Norges Handelshøyskole (NHH)

På NHH velges representanter i Velferdstinget gjennom vedtak i Kjernestyret, eller valg på Foreningsmøtet:

Faste representar

 • Linn Antonie Vårdal Solheim
 • Ørjan Hanasand
 • MANGLER

 

BI Bergen

Faste representer

 

Madelaine Jensen

Emma Dysvik

 

NLA Høyskolen

Faste representanter

 

Sindre Marthinussen

Veronica Knudsen

 

VID Vitenskapelige Høgskole

Faste representanter

Ida Nagel Fredriksen

 

Bergen Arkitekthøgskole (BAS)

Faste representanter

Petrikka Høvik Indrearne

 

Høyskolen Kristiania Bergen

Faste representanter

Kristin Vestre

 

 

Velferdstingets komiteer

 

Velferdstingets komiteer

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til.

 

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

 

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

 

Du kan når som helst stille til eventuelle verv som er merket som - MANGLER - i listen nedenfor. Da er det bare å fylle ut et kandidatskjema.

 

Velferdstinget Vest

Velferdstingets arbeidsutvalg

Se egen side om Velferdstinges arbeidsutvalg

Kulturstyret i Bergen

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Leder:

Jeppe Bucher

Nestleder:

Olav Straume 

Medlem 2019-2020

 

Erlend Søbye Grønvold

Lana Zaychenko

Mats-Henrik Nygren Syversen

Erlend Søbye Grønvold

Ella Kristine Straume

Sunniva Ingholm

Eira Vilde Martinsen Garrido

Nikolai Klæboe

 

Representant for Sammen:

Runar Jenssen

Varamedlemmer:

 1. Thea Merete Kinstad Sjølie
 2. Ella Kristine Straume
 3. Sivert Strande Ruud
 4. – Ledig plass 
 5. – Ledig plass

Budsjettkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

Medlemmer 2019:

Ivar Fossberg Aulie (UiB)

Sigurd Bakka Samdal (NHH)

Bjørn Olav Østeby (HVL)

Amalie Skjellin (BI)

Marte Haugen (Øvrige institusjoner, NLA)

 

Integreringspriskomité

Amalie Johnsen Lunde (NHH)

Camilla Børhaug (HVL)

Sigbjørn Løland Torpe (UiB)

MANGLER (NLA)

MANGLER (Oppnevnt av VTAU)

MANGLER (Oppnevnt av Studentidrettsrådet)

MANGLER (Oppnevnt av Kulturstyret)

 

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

 

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer:

Henrik Tjore

Jonas Røthe

Varamedlemmer (3):

- MANGLER -

 

Ordstyrer

Minst én fast

 

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

 

Torstein Sandaa-Johansen

Vara:

Mangler

Protokollfører

Minst én fast

 

Protokollføreren skriver referat fra alle møtene i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendes ut sammen med alle endelige møteinnkallinger og godkjennes av Velferdstinget.

 

Arbeidsutvalget utpeker protokollfører.

 

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og arbeidsutvalget om hvilke saker som skal arbeides med.

Medlemmer:

Ida Nagel Fredriksen

Linn Antonie Solheim

Sofie Mathilde Walle Andersen

Stian Sunde

Maren Iversen

Varamedlemmer (5):

 1. Jonas Røthe
 2. Bendik Brustad
 3. Silje Ingebrigtsen

Sekretær:

Representant fra Velferdstinget AU

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Leder, 4 medlemmer og 5 vara

 

Styret er det øverste organet i Sammen. Sammens styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet Sammen. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år.

 

Leder (2019 og 2020):

Kristoffer Bakke

Nestleder

Karoline Kongshaug (NHH)   

Medlemmer

Espen Vaage (UiB)

Aron Hagos (UiB)

Vivill Talsnes (NHH)

Varamedlemmer:

 1. Simen Lippestad

 

Ankeutvalget for barnehagesaker

2 medlemmer og 2 vara

 

Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som Sammen-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. Ankeutvalget velges årlig, men møteaktiviteten er å regne som svært lav. I perioden 2002–2012 var det totalt to møter i ankeutvalget.

Medlemmer:

Leder i VT-styret

Nestleder i VT-styret

Vara:

VT-styret

Ankeutvalg for Helsefondsaker

Ankeutvalget ble opprettet i 2013, da nye retningslinjer for Helsefondet ble vedtatt. Ankeutvalget skal behandle klager på vedtak fattet av administrator for Helsefondet. I Ankeutvalget sitter også direktør for Sammen Helse, Råd og Karriere

Medlemmer:

 • Leder i VT-styret
 • Nestleder i VT-styret

Vara:

 • VT-styret

Studentidrettsrådet

1 medlem og 1 vara

 

Studentidrettsrådet (SIR) er et samarbeidsorgan for idrettslige interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet Sammen i Bergen.

 

SIR fungerer som et sakkyndig og rådgivende organ for Sammen i saker som vedrører idrett og mosjon, og skal således blant annet avgi uttalelse om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag i Bergen. SIR har faste møter to ganger per semester. Det sitter totalt 11 personer i SIR. Velferdstinget velger én representant til SIR.

Medlemmer

BSI: 3 mandat
NHHI: 2 mandat
UKK: 1 mandat
KRIK: 1 mandat
JIL: 1 mandat
BTSI: 1 mandat
BI: 1 mandat
Sammen: 1 mandat
VT: 1 mandat

 

SIR jobber etter et mandat vedtatt av Velferdstinget.

Medlem:

VT: Line Korsmo

Vara:

VT: Anette Arneberg

Studentorganisasjoner

 

Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

 

Gruppe A (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia:)
Mats Arnesen
Martin Håndlykken 

Vara:

Kim Arne Hammerstad

Linnea Skare

 

Gruppe B (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)

Mia Milde
Vegard Smievoll

Vara:

Martin Sorge Folkvord

Johanne Vaagland

 

Gruppe C (Yrkesaktiv journalist)
Reidun Drægebø

Vara: Ingvild Vereide Nave

 

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

 

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Medlemmer:

Helene Sofie Borthen

Mina Landøy

Vara:

- MANGLER -

- MANGLER -

Styret i Bergen Student-TV

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). I henhold til organisasjonens vedtekter skal styret holde styremøte hver tredje uke. Ett styremedlem velges av VT Vest, de øvrige seks styremedlemmene velges av organisasjonens Generalforsamling.
 

Medlem:

Daniel Kjellby

 

  

Styret i STOFF

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV)

Medlem:

Mats Johansen
 

 

 

 

Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

 

Styret skal bestå av fem studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalg (VTAU). Kontakt styret her! 

Styrets medlemmer

Leder

Anette Arneberg

anette@vtvest.no

Tlf: 47 63 32 04

 

 

Nestleder

Line Korsmo

line@vtvest.no

Tlf: 48 49 00 66

 

 

 

Styremedlemmer

Jógvan Helge Gardar, helge@vtvest.no

Tommy Steindal Tobiassen, tommy@vtvest.no

Bjarne Kattenberg, bjarne@vtvest.no

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Se sakspapirer til styremøter nedenfor. 

 

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

 

Kontakt styret her! 

 

Styremøter og offentlige saksdokumenter

Profil og pressebilder

Profil

Pressebilder