Leieavtaler og skriftlig kontrakt

Avtale om leieforhold kan inngås både skriftlig og muntlig, men det anbefales på det sterkeste at leiekontrakten utformes skriftlig. En avtale er inngått når to parter er enige, noe som betyr at du kan være bundet av avtalen før kontrakten signeres. Vær derfor forsiktig med hva du sier over telefon og skriver i e-post.

 

Det er viktig å lese nøye gjennom husleiekontrakten før avtalen inngås. Det du spesielt bør merke deg er; hvor lenge avtalen binder, hvordan du kan si opp avtalen og hvor lang oppsigelsestid det er.

 

Det finnes to ulike leieavtaler, nemlig tidsbestemt og tidsubestemt. Disse to kan kombineres, men det er ikke tillatt med andre leieavtaler.

 

Tidsbestemt leieavtale:

Dette er en leieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Avslutningstidspunkt er klart hvis det er avtalt med en dato, antall uker, måneder eller år. En tidsbestemt avtale skal være på minst tre år om ikke annet kan avtales etter husleieloven.

 

En tidsbestemt leieavtale kan ikke sies opp. Det betyr at man binder seg til å leie boligen helt frem til avslutningstidspunktet. Utleier kan heller ikke si opp leieavtalen i leieperioden. Du som leietaker kan likevel si opp avtalen dersom:

- utleier ikke skriftlig har opplyst leietaker om at avtalen ikke kan sies opp, eller

- utleier og leietaker har avtalt at leieavtalen kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Selv om det ikke er adgang til å si opp en tidsbestemt leieavtale, kan leietaker framleie boligen dersom han ikke har mulighet til å bo der.

 

Husleieloven har egne regler om leietiden. Dersom disse reglene ikke følges, vil leieavtalen bli sett på som en tidsubestemt leieavtale. Leietiden skal være på minst tre år om ikke annet kan avtales etter husleieloven. Andre regler om leieperioder finnes i husleieloven.

 

Tidsubestemt leieavtale:

Dette er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp. Det er med andre ord ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Leietaker og utleier kan avtale at begge, eller bare en av dem kan si opp. Leietaker trenger da ingen grunn for å si opp, mens det stilles strengere krav dersom utleier ønsker å si opp leietaker.

 

Det er normalt 3 måneders oppsigelsestid ved en tidsubestemt leieavtale.

 

Forbrukerrådets husleiekontrakt følger husleieloven, og denne finner du her.

For mer informasjon om husleieloven, se: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17