Still til valg i Kulturstyret

Hva er Kulturstyret?

Kulturstyret er Velferdstinget Vests utøvende organ for kulturpolitikk og skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet for Sammen-studenter i Bergen. Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner kroner til studentkulturen i Bergen. Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til bergensstudenter tilknyttet Sammen. Som kompetanseorgan som arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

Hvilke verv skal fylles?

  • Leder, 1 år (honorert)
  • Nestleder, 1 år (honorert)
  • 1 styremedlem for 2 år
  • 6 styremedlem for 1 år
  • 7 rangerte varamedlemmer

Leder

Leder er Kulturstyrets ansikt utad, og møter i de utvalg og styrer som Kulturstyret inviteres til. Leder har ansvaret for at alle innkomne søknader blir behandlet av Kulturstyret, og bistår alle komiteer ved behov. Leder har det økonomiske ansvaret for Kulturstyret, og skriver etter vedtak i Kulturstyret svarbrev til organisasjonene og sender utbetalingsinstruks til Sammen.

Leder samarbeider tett med nestleder og Sammens organisasjonskonsulent. Leder fører eget skyggeregnskap for å ha kontroll over utbetalingene. I tillegg til de rent praktiske tingene knyttet til Kulturstyrets økonomi har leder ansvaret for Kulturstyrets helhetlige pengebruk. Dette innebærer økonomiske prioriteringer og planlegging av neste års budsjett. I forbindelse med budsjettplanlegging og søknad til studentvelforeningen samarbeides det med velferdstinget og andre aktuelle organisasjoner. Leder må både muntlig og skriftlig forsvare budsjettet og de prioriteringene som gjøres. Leder kaller også inn til Kulturstyrets møter og fungerer som ordstyrer og møteleder på disse.

Nestleder

Som nestleder er man leders nærmeste samarbeidspartner og støttespiller. Man er også pliktig til å steppe inn for leder ved behov, i møter, representasjon etc. Dette avtales mellom leder og nestleder. Det er som regel leder som orienterer på Velferdstinget sine møter. Nestleder er også ansvarlig for administreringen av bygget Nygårdsgaten 1b. 

Styremedlem

Som styremedlem stiller en på Kulturstyrets 8-9 møter i året. Styremedlemmene er delt inn i komiteer som lager innstillinger til hvert styremøte. Styret fatter i sammen vedtak om registrering av studentorganisasjoner og utdeling av driftsstøtte og prosjektsstøtte. 

Gjennomføring av valget

Det er Velferdstinget Vest som velger leder, nestleder og medlemmer av Kulturstyret. Fristen for å stille til valg til leder eller nestleder er 14.november. Etter dette blir alle kandidater kontaktet av valgkomiteen, og de lager en anbefaling som Velferdstinget skal stemme over. Valgkomiteen innstiller ikke på medlemmer av Kulturstyret, så kandidater til medlem trenger ikke forholde seg til fristen 14.november. Alle kandidater som stiller til valg får vite om de blir innstilt før innstillingen blir offentliggjort. Denne innstillingen er kun veiledende, og vi oppfordrer kandidatene til å stille til valg selv om de ikke blir innstilt!

Hvordan stille til valg

Du kan stille til valg ved å fylle ut dette skjemaet.

Viktige datoer

Frist for å stille til leder eller nestleder er 14.november 2020

Valgmøte 5.desember 2020