Registrering av organisasjon

 

1. Om registrering i Kulturstyret

Alle som skal motta midler fra Kulturstyret må være registrert. Dersom organisasjonen har vært registrert før, men dere ikke har søkt om midler de to siste årene, må det sendes ny registreringssøknad samtidig som søknad om støtte.

 

I vårt tildelingsreglement (LINK) er det ulike krav til registrering.

 

Blant annet stiller vi krav til at minimum 50% av organisasjonens medlemmer betaler semesteravgift til Sammen, og at dere er minimum 5 medlemmer. Videre skal ikke Kulturstyrets registrerte organisasjoner kun drive med faglig aktivitet, eller studentidrett, og vi registrerer ikke organisasjoner som bidrar til ulovlig virksomhet eller usaklig forskjellsbehandling. Dersom dere er en underorganisasjon må dere ha egne statutter/vedtekter, egen utskillbar økonomi, og det er ikke mulig å direkte eller indirekte motta driftsstøtte fra Kulturstyret to ganger. For å kunne registrere en organisasjon er det formelle krav om at organisasjonen skal være Brønnøysundregistrert, og at dere har en egen bankkonto registrert i organisasjonens navn.

 

2. Hva skal søknaden om registrering inneholde

Hele søknaden, med samtlige vedlegg, skal leveres som én samlet pdf-fil (dette kan gjøres her).

For å søke om registrering må følgende skjema fylles ut (helst digitalt) og signeres; LINK (Lag en kopi av skjema for å redigere)

 

Det stilles også krav om å legge ved regnskap og balanseregnskap, årsrapport, statutter/lover, budsjett og handlingsplan:

 

1. Regnskap for fjoråret skal vise alle inntekter og utgifter i året som gikk. Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.

2. Balanse er en økonomisk statusoppdatering som viser eiendeler, egenkapital og gjeld

3. Årsrapporten/aktivitetsrapporten skal si noe om aktivitetene dere hadde i fjor

4. Statutter/lover/vedtekter skal blant annet inneholde en paragraf om hva som skjer med organisasjonens midler dersom organisasjonen løses opp

5. Budsjett for året (søknadsperioden) skal vise alle inntekter og utgifter. Søker dere om penger fra Kulturstyret samtidig som en registrering, er det viktig at omsøkt støtte er en del av budsjettet. Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.

6. Handlingsplanen er en langtidsplan for organisasjonens mål, og kan gjerne også inkludere en aktivitetsplan på kort sikt, der det redegjøres for planene dette året.


Hele søknaden, med samtlige vedlegg, skal leveres som én samlet pdf-fil (det er mulig å slå sammen PDF-filer her).

 

For ytterligere informasjon og fullstendig reglement (se under):

 

3. Send inn registreringssøknad

HUSK Å SLÅ SAMMEN FORSIDE + SØKNADSTEKST + VEDLEGG (smallpdf)

 

Søknadskjema finnes her

 

Kryss av for at du har inkludert følgende;

 

Søknadsskjema (signert)

Alle rutene i skjemaet skal fylles ut, og det skal signeres enten elektronisk eller på papir før det scannes inn.

 

Budsjett, regnskap og balanse

Husk å inkludere alle inntekter og utgifter i både budsjett og regnskap. Balansen skal vise hva organisasjonen eier, og hvordan dette er anskaffet. Varelager og kontanter er eksempel på eiendeler, og dette skal balanseres mot egenkapital og gjeld - altså hvordan dette er anskaffet.

 

Handlingsplan og rapport for fjoråret

Vi vil vite hvilke aktiviteter som ble avholdt i fjor(aktivitetsrapport), og en handlingsplan for organisasjonens verdier og langsiktige mål.

 

Vedtekter/statutter/lover

Reglementet til organisasjonen. Merk at vi krever en paragraf som sier noe om hva som skjer med midler ved en eventuell oppløsning av organisasjonen.

 

 

 

 

 

Spørsmål kan sendes til kulturstyret@kulturstyret.no