Kandidater

Denne siden blir oppdatert en gang i døgnet frem til 9.mai

LEDER

Anette Arneberg 

 

Utdanningsinstitusjon: UiB

Hvor lenge har du igjen av studiene: To semester

Har du betalt semesteravgift dette året? Ja

Hvilket verv stiller du til? Leder av Velferdstinget Vest

Stiller du til valg som vara? Nei

 

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg stiller til gjenvalg som leder av Velferdstinget Vest fordi jeg fortsatt er like motivert for å jobbe for å sikre studentene på Vestlandet en trygg og forutsigbar studietid. Den siste tiden har vist at god studentvelferd i form av et godt helsetilbud og en sikker studentøkonomi er viktigere enn noensinne. Samtidig ønsker jeg en omfattende og inkluderende studentkultur og studentidrett, og vil jobbe videre for å sikre disse i tiden som kommer.

Gjennom mitt år som leder har jeg opparbeidet god innsikt i det politiske landskapet på Vestlandet. Jeg kjenner til prosessene som har sikret gjennomslag, men også til utfordringene man må finne gode løsninger på. Ikke minst kjenner jeg til mange av utfordringene som vi står ovenfor som følge av korona. Studentene sin økonomiske situasjon og driften til studentorganisasjoner er definitivt de to største oppgavene som Velferdstinget må forberede seg på å jobbe med i tiden fremover. Dette er prosesser som allerede er startet, og som jeg ønsker å fortsette å følge opp neste år. Samtidig er arbeidet rundt helsestasjon, studentboliger og å strukturere det politiske arbeidet i regionene er saker som fortsatt er aktuelle og som vi må jobbe med på tross av den spesielle situasjonen vi er i.

I mitt forrige kandidatskjema skrev jeg at Velferdstingene i Norge ikke blir ikke sett på som en naturlig samarbeidspartner sentralt, og blir ikke brukt som den ressursen det kan være i velferdsrelaterte spørsmål. Dette er fortsatt sant. Likevel opplever jeg at dette er under endring og at behovet for en samlet studentbevegelse har blitt understreket i denne perioden. Vi kjenner i større grad på ansvaret vi har som studentpolitikere, fordi vi ser at hva vi gjør eller ikke gjør påvirker hver student sin hverdag. Korona har vist oss hva vi gjør bra, og hvor vi må bli bedre. Det neste året må vi jobbe for at dette samarbeidet skal bli bedre både på lokalt og nasjonalt nivå, slik at gjennomslagskraften blir bedre og at vi når ut til studentene enda mer.

Det foregående året har vært spesielt, med tanke på at det har vært lokalvalg. Derfor er det neste året ideelt for å jobbe med strategisk politisk arbeid og å starte arbeidet med den langsiktige politiske strategien. Vi bør også jobbe med hvordan vi ønsker å kommunisere frem i tid, for eksempel bør en politiske kampanje i forbindelse med stortingsvalget bør være planlagt i god tid i forveien. Samtidig må vi jobbe med å legge gode tradisjoner for politisk arbeid i regionene, der oppgaven vil være like mye å øke kjennskapen til Velferdstinget som å jobbe for konkrete politiske saker.

Som leder av Velferdstinget ønsker jeg ikke bare jobbe eksternt, men også internt. For at Velferdstinget skal fungere godt må alle representantene føle tilhørighet til organet, og dette gjøres ved å styrke det sosiale miljøet og ved god kompetanseoverføring. Jeg ønsker derfor å utvikle Velferdstinget som organisasjon, ved å aktivere representantene i større grad og ved å ta inspirasjon fra andre studentorganisasjoner i landet. I tillegg ønsker jeg å styrke kompetanseoverføringen ved å opprette vitebøker og ha mer hyppig kursing, samt tilrettelegge bedre for representantene utenfor Bergen. Dette kan vi gjøre ved å arrangere et digitalt høstseminar, ha faste kontaktpunkt og tilpasse oppfølgingen.

Med min politiske forståelse og velferdspolitiske bakgrunn mener jeg at jeg vil være en god leder for Velferdstinget Vest, og håper jeg kan få representantenes tillit å fortsette arbeidet for studentenes velferd det kommende året.

 

Erfaring og bakgrunn:

2020 - Medlem av Sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon (påtropper 1.juli)
2019 - 2020 Leder av Velferdstinget Vest
2019 - 2020 Medlem av velferd- og likestillingskomiteen i Norsk Studentorganisasjon
2019 - 2020 Saksyndig i NOKUT sin komité som evaluerte utdanningskvaliteten på NMBU
2019 Praktikant hos Næringsseksjonen, byrådsavdeling for klima, kultur og næring
2018 - 2019 Medlem av styret i Velferdstinget Vest
2018 - 2019 Representant og listeleder i studentparlamentet ved UiB 
2018 - 2019 Representant i utdanningsutvalget og vararepresentant i læringsmiljøutvalget på Universitetet i Bergen
2018 - 2019 Medlem i promoteringskomiteen og utdanning- og forskningskomiteen.  Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
2016 - 2019 Driftsleder på Det Akademiske Kvarter
2018 Valgkomité i Studentersamfunnet i Bergen

 

NESTLEDER

Amalie Johnsen Lunde

 

Utdanningsinstitusjon: NHH

Hvor lenge har du igjen av studiene: Fire semester

Har du betalt semesteravgift dette året? Ja

Hvilket verv stiller du til? Nestleder Velferdstinget Vest

Stiller du til valg som vara? Nei

 

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg stiller til gjenvalg som nestleder for Velferdstinget Vest fordi de to siste månedene har bekreftet min  motivasjon for å jobbe for studentene sine hjertesaker og sikre det beste velferdstilbudet for alle Sammen-medlemmer. Det skaper vi gjennom godt samarbeid i Velferdstinget og et styre som er proaktive på vegne av studentene. I tillegg så har jeg det også utrolig gøy på jobb og finner rollen som nestleder veldig interessant, da den gir en perfekt balanse mellom politisk arbeid og organisatorisk arbeid.

Når jeg stilte til dette vervet for to måneder siden hadde jeg tre mål og mener jeg har levert på disse tre utfra forutsetningene som har lagt til grunn. Jeg mener likevel at disse målene må jobbes med fremover det neste året for å sikre en helhetlig endring i hvordan man jobber politisk og organisatorisk.

  • Øke kjennskapen og forsterke posisjonen til Velferdstinget.
  • Øke samarbeidet mellom de forskjellige institusjonene og på tvers av regionene.
  • Sikre det langsiktige arbeidet gjennom en langsiktig politisk strategi.

De siste månedene har jeg brukt mye tid på å sette meg inn hverdagen og realitetene til studentene utenfor Bergen by,  og har med det fått et godt overblikk over utfordringer og muligheter som er her. Jeg ser et enormt potensial i arbeidet i regionene fordi studentmassen er en større del av innbyggertallet i disse kommunene. Ved å fokusere på hvor viktig studentene er for kommunene kan vi sikre mer gjennomslag. Dette er ekstra spennende fordi hver plass har forskjellige utfordringer og disse må møtes med ulike virkemidler. Helt essensielt i dette arbeidet er kommunikasjonen med de tillitsvalgte og samarbeidspartnere i regionene.

Siste tiden har vist hvor viktig intern og ekstern kommunikasjon er. Vi må jobbe videre med den eksterne kommunikasjonen for å sikre at Velferdstinget har en sterk posisjon som kan gi oss politiske gjennomslag. Den interne kommunikasjonen er en forutsetning for den eksterne ved at vi står sterkere sammen. Jeg ønsker å jobbe for et enda bedre samarbeid mellom alle institusjonene der man sikrer en kontinuerlig dialog. Det er viktig for meg at medlemslagene opplever dialogen som tett og konstruktiv. Målet må være at alle føler seg sett og ivaretatt - det må være innarbeidet i vårt daglige arbeid. Ved å stå sammen vil Velferdstinget få en sterkere posisjon og en tydeligere stemme ovenfor alle institusjoner som kan gi studenter gjennomslag. Men det er likevel helt essensielt at man er kreativ og hardtarbeidende, for man vil gjerne ikke lykkes på første forsøk. Jeg mener jeg oppfyller kriteriene for å kunne ta på meg en slik rolle.

Til slutt ønsker jeg at Velferdstinget skal arbeide realistisk og langsiktig ved hjelp av en langsiktig politisk strategi. For at politikerne og byråkratene skal ta oss på alvor må vi bli oppfattet som realistiske og konstruktive. Året som kommer er et perfekt tidspunkt å starte arbeidet med en langsiktig politisk strategi, da det ikke er lokalvalg men fortsatt stor politisk aktivitet rundt programarbeidet i partiene før stortingsvalget i 2021. 

Med min politiske erfaring og kjennskap til organisasjonen og studentpolitikken i Bergen mener jeg at jeg har kunnskap og evner som kan komme godt med som nestleder i arbeidsutvalget.

Jeg håper dere ønsker å gi meg fornyet tillit og jeg lover å forvalte den på best mulig vis med dere medlemsinstitusjoner som drivkraft og inspirasjonskilde!

 

Erfaring og bakgrunn:

Har studert 3 år ved Norges Handelshøyskole, og har engasjert meg mye både i studentforeningen og utenfor skolen.

 

NHHS:

Velferdstingsansvarlig for Studentpolitisk Utvalg NHHS

Mellomleder funksjonærmat Bergen Challenge

Resepsjonssjef Bergen Shipping Conference

Idrettsansvarlig Bergen Challenge

Styremedlem Basketjentene

 

Utenfor NHH:

Nestleder Velferdstinget Vest

Kommunestyret Vaksdal kommune

Formannskap/plan- og økonomiutvalget Vaksdal kommune

Administrasjonsutvalget Vaksdal kommune

Styremedlem Vaksdal Næringsselskap AS

Nestleder Vaksdal Høgre

Leder av programkomiteen Vaksdal Høgre

Medlem av nominasjonskomiteen til stortingsvalget 2021 for Hordaland valgkrins

Styremedlem

Ida Sofie Gunnerød Søftelan

 

Utdanningsinstitusjon: NHH

Hvor lenge har du igjen av studiene: Lengre enn fire semester

Har du betalt semesteravgift dette året? Ja

Hvilket verv stiller du til? Styremedlem

Stiller du til valg som vara? Ja

 

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Mitt navn er Ida Søfteland, jeg er 20 år og ønsker å stille som styremedlem for Velferdstinget Vest. Grunnen til at jeg stiller til vervet som styremedlem i Velferdstinget Vest er fordi jeg ønsker muligheten til å arbeide enda mer med Velferdstingets saker og ser på dette som en gyllen mulighet til å få bedre innsyn i de ambisjonene og utfordringene student-Vestland har. Geografisk er vi en mangfoldig gruppe, med studiesteder fra bykjernen til distriktene, og det er dermed gitt at behovene er forskjellige. Jeg ønsker å være en del av et styre som ser disse ulike behovene og jobber for en god balanse slik at det beste resultatet blir oppnådd og at vi kan skape et godt velferdstilbudet for alle Sammen-studenter.

 

Utarbeiding av det nye arbeidsprogrammet er også noe som motiverer meg sterkt til å stille. For at Velferdstinget, og Velferdstingets styre, skal kunne se klare og motiverende resultater for arbeidet er det viktig at de målene som settes i et arbeidprogram er gjennomførbare i den perioden arbeidsprogrammet er gjeldende for. Muligheten til å være en direkte del av å skape et arbeidsprogram som er realistisk, men fortsatt ambisiøst, er noe som i stor grad motiverer meg. Jeg tror at gjennomslagskraften til Velferdstinget bare vil bli styrket av dette og det er en prossess jeg ønsker å være en del av. I tillegg synes jeg det virker spennende å kunne jobbe direkte opp mot et arbeidsprogram med konkrete mål som jeg selv har fått muligheten til å være en del av å forme.

 

Jeg er hardtarbeidende, pliktoppfyllende og har mye overskudd til et verv som dette. I gruppesammenhenger er jeg lett å samarbeide med og alltid villig til å ta på meg diverse arbeidsoppgaver. Jeg kjenner på en sterk motivasjon til å jobbe med studentpolitikk og studentsaker ettersom jeg er overbevist om at god studentvelferd er veien til flinke studenter som både presterer bra akademisk og ønsker å involvere seg i frivilligheten og i arbeidslivet.

 

Erfaring og bakgrunn:

Utdanning:

Går første studieår ved Norges Handelshøyskole

 

Annet:

Delegat til Velferdstinget V20-d.d

Ressursperson SSBMUN V18

Hovedarrangør SSBMUN V17

-   SSBMUN: Scandinavian School of Brussels Model United Nations

 

 

Tom Alexander Østense

 

Utdanningsinstitusjon: Fagskolen i Hordaland

Hvor lenge har du igjen av studiene: To semester

Har du betalt semesteravgift dette året? Ja

Hvilket verv stiller du til? Styremedlem i Velferdstinget

Stiller du til valg som vara? Ja

 

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg stiller til gjenvalg da jeg ikke er ferdig med de arbeidsoppgavene jeg allerede har tatt på meg som styremedlem.

Det er snakk om å fullføre oppgavene jeg har satt og et ønske om å kunne bidra så mye jeg kan til velferdstinget.

jeg tror jeg kan tilby et litt annet syn på en del saker en det andre kan jeg ikke stiller som en akademisk student, men med synet ifra en av de nye institusjonene.

 

Erfaring og bakgrunn:

Jeg har mange års erfaring som tillitsvalgt i både klasse og jobb så det er ingen ny jobb å representere flertallet.

Siden jeg flyttet til Bergen i 2015 har jeg falt inn i en aktiv rolle med fagforenings arbeid i Fellesforbundet hvor jeg sitter som sekretær i ungdomsutvalget for bygg og anlegg i Vestland.

Det arbeidet har bestått av og delta på alt ifra delta/hjelpe til på kurs, Lærlingpatrulje og stille som representant til det sentrale landsmøtet for ungdom i Fellesforbundet.

Etter jeg startet som student i 2019 ble jeg valgt inn som Nestleder i Studentrådet ved Fagskolen i Hordaland og kommer til og tre inn som leder fra og med neste semester.

 

 

Joachim Knudtsen Indrevik

 

Utdanningsinstitusjon: NHH

Hvor lenge har du igjen av studiene: Lengre enn fire semester

Har du betalt semesteravgift dette året? Ja

Hvilket verv stiller du til? Styremedlem

Stiller du til valg som vara? Nei

 

Hvorfor stiller du til dette vervet?

Jeg heter Joachim Knudtsen Indrevik, er 23 år gammel og går integrert master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole samtidig som jeg skal ta ett år med informatikk på UiB. Jeg er en sprudlende øygardsværing som er veldig glad i å reise, oppleve mye og ikke minst skape nye ting. Jeg har alltid likt å bli kjent med nye mennesker da alle har sin væremåte og særegne historie å komme med. I kombinasjon med en utrolig samfunnsengasjert familie som har påvirket meg, førte dette til at jeg er blitt en Ja-person som alltid har engasjert meg.

 

Jeg stiller til dette vervet fordi jeg har et sterkt ønske om å bidra og bruke mitt engasjement til å styrke arbeidet til Velferdstinget. Med min brede erfaring fra ungdomspolitikken i  Øygarden og Vestland, næringslivet og studentforeningen på NHH mener jeg at jeg har kunnskap og evner som kan kommer godt med som medlem i VT-styret. Med mitt kandidatur har jeg fire mål:

 

  1. Styrke det organisatoriske arbeidet og få etablert noen rammer som vil vare på lang sikt.
  2. Være tydelig på hvilken saker velferdstinget jobber med til enhver tid.
  3. Innføre kontaktperson fra VT-styret til hver medlemsinstitusjon for å sikre god dialog, og at VT arbeider med relevante saker for alle studentene.
  4. Arbeide for en bærekraftig studentvelferd.

 

Mitt ønske om å bidra og utgjøre en forskjell for andre, er det som har fått meg til å engasjere meg i studentpolitikken. Jeg vil være med å utvikle og tilrettelegge for at studentene skal ha gode ordninger og tjenester som gjør dem rustet til å møte fremtiden og takle sin hverdag. Velferdstinget er en viktig aktør som sikrer studentene en hverdag med valgfrihet og handlingsrom. Jeg tror mine erfaringer: et ønske om å bli kjent med alle studentmiljø og sikre deres ivaretakelse, samt en indre motivasjon av å bli kjent med nye mennesker, få nye impulser og lage gode løsninger sammen med andre, gjør meg godt egnet som et medlem i VT-styret.

 

Erfaring og bakgrunn:

Foruten å studere har jeg engasjert meg mye både på jobb, i studentforeningen og utenfor skolen.

 

Arbeid:

Intern, Roche Norge.

Intern, Laerdal Medical

Logistikk koordinator, Lerøy Seafood ASA

Styremedlem, Stiftelsen Brigader Leif Schanches Æresbevisning

 

NHHS:

Leder NHH Aid

Leder Aksjonsuken 2017

Assisterende HR og informasjonssjef, Studentlekene Bergen Challenge 2018

Medlem, Studentpolitisk utvalg

Internasjonal representant for studentene på NHH

 

Annet:

Politisk representant, Samarbeidsutvalget Fjell ungdomsskule

Medlem, Valgkomiteen vernepliktsrådet

Avdelingstillitsvalgt, Hans Majestet Kongens Garde

Styremedlem, Norges Speiderforbunds ungdomsråd

Styremedlem, Hordaland Unge Høyre

Leder, Øygarden Unge Høgre