Informasjon til søkere og mottakere av semesteravgiftsmidler

På denne siden skal du finne all felles informasjon til søkere om og mottakere av semesteravgiftsmidler.

Dersom ikke organisasjonen fikk utbetalt midler de to siste tildelingsprosessene må den godkjennes som søker av Velferdstinget. Organisasjonen godkjennes ved å sende inn en søknad om godkjenning før 15. april. Søknad om godkjenning sendes til post@vtvest.no.

Trinn for trinn for godkjente søkerorganisasjoner:

1. Registrer kontaktperson


2. Les om hva søknad om støtte skal inneholde

Søknad om tildelinger fra Velferdstinget for 2021

Årlig deler Bergen Studenvelforening ut rundt 5,9 millioner av semesteravgiftsmidlene til ulike studentorganisasjoner i Bergen. Midlene deles til organisasjoner som når ut til og yter velferd for flest mulig av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen. For støtte til studentkultur henvises det videre til Kulturstyret.

Søknaden skal inneholde hvor stort beløp det søkes om, hva beløpet skal gå til og hvordan dette skal skape velferd blandt studentene i Bergen (maks 3000 ord). I år som i fjor skal søknaden leveres som èn samlet pdf-fil, med unntak av organisasjonens vedtekter. Dokumentet under skal være forsiden på den samlede pdf-filen:

Her er forsiden som skal brukes i søknaden

Søknaden skal også inneholde:

1. Informasjon om drift og historikken til søkerorganisasjonen.

2. Søkerorganisasjonens struktur

Er søkerorganisasjonen er selvstendig eller underlagt en annen organisasjon?

Får søkerorganisasjonen eller organisasjonen den er underlagt får tilskudd fra en annen part enn VT?

Informasjon om hva som vil skje med et eventuelt overskudd.

Organisasjonens vedtekter. Legges ved som separat PDF.

Utfyllende informasjon om lønnede verv, inkludert stillingsfordeling og stillingsbeskrivelser.

3. Informasjon om de aktive medlemmene i organisasjonen

Hvor stor andel av medlemmene er studenter?

En oversikt over institusjonstilhørigheten til studentmedlemmene.

Om organisasjonen driver informasjons- eller mediearbeid skal det legges ved statistikk som inneholder leser-/lytter-/seertall, samt besøkstall for organisasjonens nettsider.

4. Økonomisk begrunnelse for søknaden

Her kreves det detaljerte begrunnelser for hvorfor organisasjonen skal motta støtte fra Bergen Studentvelforening (semesteravgiftsmidlene). Det må også fremkomme om det søkes om drifts- og eller prosjektstøtte.

5. Dette skal også legges ved:

Antatt budsjett for søknadsåret (2021).

Budsjett for inneværende år (2020).

Regnskap og budsjett for de to siste årene (2018-2019), samt fullstendig balanseregnskap for organisasjonen.

Rapport med informasjon om hvordan tidligere tildelte midler fra VT er brukt.

Utfyllende noter:

Sekkeposter eller andre generelle poster krever utfyllende informasjon.

Ved nyinvesteringer skal formålet presiseres. Pris, antatt levetid og mulig inntjening skal være oppgitt.

Avskrivninger skal være skilt ut, og det skal presiseres hva som avskrives, og hvor mye som avskrives hvert år.

All relevant informasjon skal fremgå tydelig i regnskap og budsjett.

Avskrivninger skal fortsatt ligge i regnskapet.

Søknadsfrist: 1. september, 2021

Viser til «§ 7.3.2 Søknader» i Velferdstingets vedtekter og instruks for budsjettkomité:

«…Søkerorganisasjonene har ansvar for å overholde den oppsatte fristen. Blir den ikke overholdt, vil ikke søknaden bli behandlet.»

3. Send inn søknad

4. Møt på intervju

Vi kommer til å avholde intervju på opptil 20 minutter hver.

Tidspunkt blir tilsendt

5. Still opp på budsjettmøte

Dato for budsjettmøte kommer

6. Registrer utbetalingsinformasjon og godkjenn tildeingsbrevet

7. Lever rapport for bruk av semesteravgiftsmilder på våren

Organisasjoner som mottar støtte fra Velferdstinget skal sende rapport om bruk av midlene. Rapporten skal sendes til Velferdstinget senest to uker før Velferdstingets andre møte på vårsemesteret. Rapporten skal inneholde en foreløpig oversikt over brukte midler, samt en forklaring på hvordan organisasjonen ligger an i forhold til budsjett. Rapporten trenger ikke inneholde ferdigstilt regnskap.

I tillegg skal det rapporteres på høstsemesteret. Ved ny søknad til budsjettkomiteen rapporteres det direkte til komiteen. Dersom organisasjonen ikke søker Velferdstinget om midler det kommende året, skal rapporten sendes til Velferdstingets arbeidsutvalg senest 1. september.

Send inn rapport for vårsemesteret her:

    8. Lever rapport for bruk av semesteravgiftsmilder på høsten

    Dersom organisasjonen ikke søker Velferdstinget om midler det kommende året, skal rapporten sendes til Velferdstingets arbeidsutvalg senest 1. september.

    Send inn rapport for høstsemesteret her: