Velferdstinget Vest

 

Innmelding av sak

Møteplan

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle SiB-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.17.15 med mindre annet er spesifisert. Du kan abonnere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (XML | iCAL | HTML).

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2017

Vårsemesteret 2017

 • VT 01/17 lørdag 18. februar (på Kronstad, HVL, rom F223, kl.12.15)
 • VT 02/17 tirsdag 4. april
 • VT 03/17 lørdag 13. mai (på Det Akademiske Kvarter, kl.12.15)

Høstsemesteret 2017

 • VT 04/17 tirsdag 5. september
 • VT 05/17 tirsdag 3. oktober
 • VT 06/17 tirsdag 7. november – Budsjettmøte
 • VT 07/17 lørdag 6. desember – Valgmøte

Om Velferdstinget

Velferdstinget Vest

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er ein sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonane som er tilknytt Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 31 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen. 

Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

Alle studentar som er tilknyttet SiB har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.

Studentdemokrati

Velferdstinget er en sammenslutning av studentdemokratiene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Antall representanter disse har i Velferdstinget reguleres etter antall studenter ved institusjonene:

UiB: Universitetet i Bergen (10 plasser)

UiB velger sine representanter til Velferdstinget og Studentparlamentet samtidig:

 • Martha Rolland Jacobsen
 • Andrea Setio Nilsson
 • Andreas Trohjell
 • Victoria Schei
 • Tobias Jenssen Otterstad
 • Truls-Einar Strand Johnsen
 • Karina Natalie Harkestad
 • Jenny Marie Holm Nygaardsmoen
 • Haakon Ludvig Langeland Ervik
 • Stian Skarheim Magelssen

Vara

(Dersom en av listene melder forfall skal mandatene fordeles slik: 11. SD; 12. VA; 13. RL; 14. IS; 15. SD; 16. BL; 17. VA; 18. LL; 19. DARA)

HVL: Høgskulen på Vestlandet (10 plasser)

HVL velger sine representanter til Velferdstinget på Studenttingets konstituerende møte.

Faste representanter

 • Eigil Hole Lønning
 • Ane Kine Nyhagen
 • Øyvind Hatland
 • Ellisiv Førde Holmstrøm
 • Sondre Riisøen
 • Ida Grønstøl Hauge
 • Isma Mahammed
 • Ingrid Moe Albrigtsen
 • Marion Gustavsen
 • Charlotte Havneraas

NHH: Norges Handelshøyskole (3 plasser)

På NHH velges representanter i Velferdstinget gjennom vedtak i Kjernestyret, eller valg på Foreningsmøtet:

Faste representar

 • Karoline S. Kongshaug
 • Andreas Skretting Jansen
 • Maria Køber Guldvik

BIB: BI Bergen (2 plasser)

Faste representer

 • Thomas Sørensen

NLA: NLA Høyskolen (2 plasser)

Faste representanter

 • Elisabeth Grung

VID: VID Vitenskapelige Høgskole (1 plass)

Faste representanter 

 • Åsmund Larvik

BAS: Bergen Arkitekt Skole (1 plass)

Faste representanter

 • David Adland

HKB: Høyskolen Kristiania Bergen (1 plass)

Faste representanter

 • Torbjørn Løtvedt

SKA: Skrivekunstakademiet (1 plass)

Faste representantar

Samarbeidspartnere

Velferdstinget samarbeider med andre aktører for å få gjennomslag i viktige saker.

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les meir om Velferdstinget i Oslo og Akershus på deira nettside: studentvelferd.no.

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Les meir om Velferdstinget i Trondheim på deira nettside: velferdstinget.no

Velferdstinget i Stavanger

Les mer om Velferdstinget i Stavanger på deres nettside: vtstavanger.no

Norsk Studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den øverste studentdemokratiske organisasjonen i Norge, og fremmer studentsaker på nasjonalt nivå.
Les mer om NSO på deres nettside: student.no

Å stille til et verv

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til.

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

Du kan når som helst stille til eventuelle verv som er merket som - MANGLER - i listen nedenfor. Da er det bare å fylle ut et kandidatskjema.

Velferdstinget Vest

Velferdstingets arbeidsutvalg

Se egen side om Velferdstinges arbeidsutvalg

Kulturstyret i Bergen

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Leder:

Marie Topaas Storm (UiB)

Nestleder:

Frida Snilstveit Hoem (UiB) 

Medlem 2016-2017

Astrid Frettheim 

- MANGLER - 

- MANGLER - 

Medlem 2016

Lars Hallaråker Hellesø-Knutsen (UiB)

Camilla Christensen (UiB) 

Hanne Løyland (NHH)

Stian Økland (UiB)

Kristian Kongsvold 

 

Representant for SiB:

Runar Jenssen

Varamedlemmer:

Øystein Flø Baste (UiB)

Mats Engdal Johansen (UiB)

- MANGLER - 

- MANGLER - 

- MANGLER - 

- MANGLER - 

- MANGLER - 

Budsjettkomité

5 medlemmer og 5 vara

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

Medlemmer 2017:

Varg Lukas Folkmann (UiB)

Aida Matre (NHH)

- MANGLER - (HVL)

- MANGLER - (BI)

- MANGLER - (Øvrige institusjoner)

Varamedlemmer:

- MANGLER - 

 

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer:

Elisabeth Grung (NLA)

Eirik K. Kjevik (HVL)

Sveinung Liland Hartveit (UiB)

Varamedlemmer:

- MANGLER -

 

Ordstyrer

Minst én fast

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

Ida Synnøve Solheim

Protokollfører

Minst én fast

Protokollføreren skriver referat fra alle møtene i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendes ut sammen med alle endelige møteinnkallinger og godkjennes av Velferdstinget.

Arbeidsutvalget utpeker protokollfører.

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og arbeidsutvalget om hvilke saker som skal arbeides med.

Medlemmer:

Erlend Søbye Grønvold (UiB)

Audun Syltevik (UiB)

Eigil Hole Lønning (HVL)

- MANGLER - 

- MANGLER - 

Varamedlemmer:

- MANGLER - 

Sekretær:

Sverre L. Hartveit (Leder, Velferdstinget Vest)

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet

Leder, 4 medlemmer og 5 vara

Styret er det øverste organet i SiB. SiBs styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet Sammen. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år.

Leder (2017 og 2018):

Magnus Brekke Nygaard (UiB)

Nestleder (2017)

Eivind Brandt (UiB)

Medlemmer (2017)

 • Vilde Glosemeyer Havrevold (UiB)
 • Jens Aarre Seip (NHH)
 • - MANGLER - 

Varamedlemmer:

Hanna Nyrud 

Fredrik Bødtker (HiB)

Maria Svedal 

Johanne Vagland (UiB)

- MANGLER - 

Ankeutvalget for barnehagesaker

2 medlemmer og 2 vara

Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. Ankeutvalget velges årlig, men møteaktiviteten er å regne som svært lav. I perioden 2002–2012 var det totalt to møter i ankeutvalget.

Medlemmer:

Leder i VT-AU

Nestleder i VT-AU

Vara:

VT-AU

Ankeutvalg for Helsefondsaker

Ankeutvalget ble opprettet i 2013, da nye retningslinjer for Helsefondet ble vedtatt. Ankeutvalget skal behandle klager på vedtak fattet av administrator for Helsefondet. I Ankeutvalget sitter også direktør for SiB Helse og Veiledning.

Medlemmer:

 • Leder i VT-AU
 • Nestleder i VT-AU

Vara:

 • VT-AU

Studentidrettsrådet

1 medlem og 1 vara

Studentidrettsrådet (SIR) er et samarbeidsorgan for idrettslige interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet SiB.

SIR fungerer som et sakkyndig og rådgivende organ for SiB i saker som vedrører idrett og mosjon, og skal således blant annet avgi uttalelse om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag.  SIR har faste møter to ganger per semester. Det sitter totalt 11 personer i SIR. Velferdstinget velger én representant til SIR.

Medlemmer
BSI: 3 mandat
NHHI: 2 mandat
UKK: 1 mandat
KRIK: 1 mandat
JIL: 1 mandat
HIBI: 1 mandat
BI: 1 mandat
SiB: 1 mandat
VT: 1 mandat

SIR jobber etter et mandat vedtatt av Velferdstinget.

Medlem:
VT: - MANGLER -

Vara:
VT: –MANGLER–

Studentorganisasjoner

Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

Gruppe A (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia:)
Kim Arne Hammerstad
Anders Helgerud

Vara: Martin Håndlykken

Gruppe B (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)
Kristoffer Antonio Skinlo
Anders Jakobsen

Vara: - MANGLER -

Gruppe C (Yrkesaktiv journalist)
Lars E. Måseide

Vara: Guro Borchgrevik Valland

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Medlemmer:

 • Torstein Sandaa-Johansen
 • - MANGLER -  

Vara:

 1. - MANGLER -
 2. - MANGLER - 

Kontrollkomiteen for Det Akademiske Kvarter

1 medlem og 1 vara

Kvarterets kontrollkomite består av 4 medlemmer fra Kvarterets generalforsamling, 1 medlem fra Velferdstinget og 1 medlem fra Kulturstyret. Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Kvarterets generalforsamling og andre møter gjennomføres i henhold til Kvarterets egne vedtekter.

Medlem:

 • Erlend Søbye Grønvold (UiB)

Varamedlem:

 1. Sverre Hartveit

 

Kommunalt og fylkeskommunalt

Kontaktutvalget mellom Bergen kommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom kommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleder, VT-AU

Kontaktutvalget mellom Hordaland fylkeskommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom fylkeskommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleiar, VT-AU

Politikk

Velferdstingets politikk

På denne siden:
Prinsipprogram
Resolusjoner
Pressemeldinger

Prinsipprogram for Velferdstinget 2015-2018

Revidert 18. februar 2017

Forkortelser:

SiB - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Introduksjon
Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter for utdanning for alle. Kommunene, fylkeskommunene, SiB og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene ved institusjonene som er underlagt SiB. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen. SiB sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden.

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til SiB, og skal også være tilgjengelig på engelsk. Videre skal SiBs nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. SiB bør aktivt profilere velferdstilbudene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

Bolig
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og kommunene skal i samarbeid med SiB arbeide for å nå målet om 30% dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

 • Alle studentboliger skal være av besøksstandard og ta hensyn til energiforbruk og miljø.
 • Det skal foreligge gode rutiner for oppfølgning av beboerne.
 • Utformingen av boliger skal følge behovene til studentmassen.
 • Kommunen skal tilby sentrumsnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.

Helse
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiB skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for finansiering av helsetilbudene. SiB har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
 • Studenter skal ha 75% rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
 • SiBs tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes,
 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB.
 • SiB skal tilby selvtesting av kjønnssykdommer ved alle institusjoner.

Kaféer og kaffebarer
SiBs kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg, men ikke gå på bekostning av kvalitet og sunnhet.

 • Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
 • Studentkafeene skal primært tilby måltider.
 • Det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre.
 • SiB skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og plastikk.

Trening
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

 • SiBs idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
 • SiB skal dekke studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene.
 • SiB skal aktivt forebygge mot doping og påse at dette ikke forekommer på noen av SiBs treningssentre.
 • Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer.
 • Kommunene skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er hensiktsmessig.

Kollektivtransport og samferdsel

Studentene ved institusjonene som er medlem i SiB skal ha et godt kollektivtilbud. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene.

 • Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50% på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
 • Det skal ikke være nattakst på buss og bybane i fylkeskommunene.
 • Det skal være nattbuss i fadderukene.
 • Kommunene skal legge til rette for bruk av sykkel. Bysykkelstasjoner skal opprettes ved aktuelle campus ved utdanningsinstitusjonene, studentboliger og andre steder hvor studenter ferdes.
 • I den grad utdanningsinstitusjonene har spredte campus, skal det være enkelt og rimelig å reise mellom disse.

Kultur og frivillighet

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters studiehverdag, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og SiB legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget skal arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

 • Alle kulturtilbud i Bergen skal ha egne studentpriser.
 • Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
 • Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.

Studiefinansiering

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Alle studenter skal få
 • utbetalt 11 månederes studiestøtte.
 • Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
 • Stipendandelen av studielånet skal økes til 50%.
 • Frem til studiestøtten blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, skal den justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
 • Studentene skal selv avgjøre hvilken utbetalingsmodell de ønsker å benytte seg av.
 • Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

En god studietilværelse for alle

Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Da er det viktig at det tilbys individuelle løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunene, kommunene og SiB må sammen dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

 • SiB skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Kronisk syke studenter skal tilbys ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
 • SiB skal ha full barnehagedekning for studenter med barn.
 • SiB-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
 • SiB skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
 • SiB skal arbeide for at det skal være faddervaktordninger som dekker behovet til studentene ved studiestedene.
 • SiB skal, i samråd med utdanningsinstitusjonene, sikre gode forutsetninger for integrering av internasjonale studenter i studiemiljøene.

Politiske dokument

Resolusjoner

Pressemeldinger

Påmelding til møte

Sakspapirer

Sakspapirer fra tidligere år finnes her:

Sakspapirer

Semesteravgift

Semesteravgift

// Organisasjoner som søker eller har fått tildelt semesteravgiftsmidler finner mer informasjon på DENNE SIDEN.

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

-  Velferdstinget Vest

-  Tildeling til andre organisasjoner

-  SiB Helse og Rådgivning

-  Driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon (NSO)

Velferdstinget

Velferdstinget mottar selv en liten del av semesteravgiften. Disse midlene går blant annet til å lønne to heltidsansatte tillitsvalgte og drifte Velferdstingets politiske virksomhet og møtevirksomhet. Velferdstinget tildeler også en god del penger til andre organisasjoner.

Tildeling til andre organisasjoner

Velferdstinget fordeler hver år en del av semesteravgifta til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2016 ble det fordelt 5 900 000 kr (inkludert drift av Velferdstinget selv). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i Velferdstinget som blir avholdt i november måned hvert år. Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget i Bergen som tildeler av midler til studentkulturorganisasjoner og -prosjekter.

SiB Helse og Rettleiing

SiB Helse og Rettleiing er den delen av SiB som tilbyr studentane helse og rettleiingstenester. Eit av dei viktigaste satsingsområdene er Studentenes psykiske helseteneste som tilbyr gratis psykologtenester til alle SiB-studentar. Les meir om dei tilboda SiB Helse og Rettleiing har på SiB sine nettsider: SiB Helse | SiB Rådgivning

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Studentar frå institusjonane som er medlem i NSO betalar ein del av semesteravgifta, 32 kr semesteret, i medlemsavgift per student. Kven som er medlem finn du her: NSOs medlemslag i Hordaland

Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

Styret skal bestå av fire studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det to faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalgt (VTAU)

Kontakt styret

Styrets medlemmer

Leder

Sverre L. Hartveit

leder@vtvest.no

Tlf: 55 54 50 11 // 938 70 951

 

Nestleder

Ida Austgulen

nestleder@vtvest.no

Tlf: 928 01 331

 

Styremedlem

Martin Nikolai Nilssen

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta.

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

Styringsdokumenter