Velferdstinget Vest

 

Innmelding av sak

Møteplan

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle Sammen-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.12.15 med mindre annet er spesifisert. Du kan abonnere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (Google | iCAL).

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2018

Vårsemesteret 2018

 • VT 01/18 lørdag 3. februar
 • VT 02/18 lørdag 3. mars
 • VT 03/18 lørdag 14. april
 • VT 04/18 lørdag 12. mai (valgmøte)

Høstsemesteret 2018

 • VT 05/18 lørdag 8. september
 • VT 06/18 lørdag 6. oktober
 • VT 07/18 lørdag 1. desember – Valgmøte

Om Velferdstinget

Velferdstinget Vest

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er ein sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonane som er tilknytt Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 31 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leder som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen.

Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

Alle studenter som er tilknyttet Sammen har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.

Les om studentdemokrati, samarbeidspartnere og ledige verv HER

STILL TIL VALG! 

Politikk

Velferdstingets politikk

På denne siden:
Prinsipprogram
Resolusjoner
Pressemeldinger

Prinsipprogram for Velferdstinget 2015-2018

Revidert 18. februar 2017

Forkortelser:

SiB - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Introduksjon
Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter for utdanning for alle. Kommunene, fylkeskommunene, SiB og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene ved institusjonene som er underlagt SiB. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen. SiB sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden.

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til SiB, og skal også være tilgjengelig på engelsk. Videre skal SiBs nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. SiB bør aktivt profilere velferdstilbudene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

Bolig
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og kommunene skal i samarbeid med SiB arbeide for å nå målet om 30% dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

 • Alle studentboliger skal være av besøksstandard og ta hensyn til energiforbruk og miljø.
 • Det skal foreligge gode rutiner for oppfølgning av beboerne.
 • Utformingen av boliger skal følge behovene til studentmassen.
 • Kommunen skal tilby sentrumsnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.

Helse
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiB skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for finansiering av helsetilbudene. SiB har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
 • Studenter skal ha 75% rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
 • SiBs tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes,
 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB.
 • SiB skal tilby selvtesting av kjønnssykdommer ved alle institusjoner.

Kaféer og kaffebarer
SiBs kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg, men ikke gå på bekostning av kvalitet og sunnhet.

 • Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
 • Studentkafeene skal primært tilby måltider.
 • Det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre.
 • SiB skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og plastikk.

Trening
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

 • SiBs idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
 • SiB skal dekke studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene.
 • SiB skal aktivt forebygge mot doping og påse at dette ikke forekommer på noen av SiBs treningssentre.
 • Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer.
 • Kommunene skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er hensiktsmessig.

Kollektivtransport og samferdsel

Studentene ved institusjonene som er medlem i SiB skal ha et godt kollektivtilbud. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene.

 • Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50% på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
 • Det skal ikke være nattakst på buss og bybane i fylkeskommunene.
 • Det skal være nattbuss i fadderukene.
 • Kommunene skal legge til rette for bruk av sykkel. Bysykkelstasjoner skal opprettes ved aktuelle campus ved utdanningsinstitusjonene, studentboliger og andre steder hvor studenter ferdes.
 • I den grad utdanningsinstitusjonene har spredte campus, skal det være enkelt og rimelig å reise mellom disse.

Kultur og frivillighet

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters studiehverdag, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og SiB legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget skal arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

 • Alle kulturtilbud i Bergen skal ha egne studentpriser.
 • Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
 • Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.

Studiefinansiering

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Alle studenter skal få
 • utbetalt 11 månederes studiestøtte.
 • Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
 • Stipendandelen av studielånet skal økes til 50%.
 • Frem til studiestøtten blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, skal den justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
 • Studentene skal selv avgjøre hvilken utbetalingsmodell de ønsker å benytte seg av.
 • Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

En god studietilværelse for alle

Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Da er det viktig at det tilbys individuelle løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunene, kommunene og SiB må sammen dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

 • SiB skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Kronisk syke studenter skal tilbys ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
 • SiB skal ha full barnehagedekning for studenter med barn.
 • SiB-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
 • SiB skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
 • SiB skal arbeide for at det skal være faddervaktordninger som dekker behovet til studentene ved studiestedene.
 • SiB skal, i samråd med utdanningsinstitusjonene, sikre gode forutsetninger for integrering av internasjonale studenter i studiemiljøene.

Politiske dokument

Resolusjoner

Pressemeldinger

Påmelding til møte

Sakspapirer

Sakspapirer fra tidligere år finnes her:

Sakspapirer

Semesteravgift

https://drive.google.com/open?id=1NUQ3YBwvy51BkHokSQ5zPuEawp0mOpDc

Semesteravgift

// Organisasjoner som søker eller har fått tildelt semesteravgiftsmidler finner mer informasjon på DENNE SIDEN.

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

-  Velferdstinget Vest

-  Tildeling til andre organisasjoner

-  Sammen Helse og Rådgivning

-  Driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon (NSO)

Velferdstinget

Velferdstinget mottar selv en liten del av semesteravgiften. Disse midlene går blant annet til å lønne to heltidsansatte tillitsvalgte og drifte Velferdstingets politiske virksomhet og møtevirksomhet. Velferdstinget tildeler også en god del penger til andre organisasjoner.

Tildeling til andre organisasjoner

Velferdstinget fordeler hver år en del av semesteravgifta til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2016 ble det fordelt 5 900 000 kr (inkludert drift av Velferdstinget selv). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i Velferdstinget som blir avholdt i november måned hvert år. Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret i Bergen, som er et eget organ i Velferdstinget som tildeler av midler til studentkulturorganisasjoner og -prosjekter.

Sammen Helse, Råd og Karriere

Sammen Helse, Råd og Karriere er den delen av Sammen som tilbyr studentene helse- og rådgivningstjenester. Et av deres viktigste satsingsområder er Studentenes psykiske helseteneste som tilbyr gratis psykologtjenester til alle Sammen-studentar. Les mer om de tilbudene Sammen Helse, Råd og Karriere har på Sammen sine nettsider: Sammen Helse | Sammen Rådgivning

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Studentar frå institusjonane som er medlem i NSO betalar ein del av semesteravgifta, 32 kr semesteret, i medlemsavgift per student. Kven som er medlem finn du her: NSOs medlemslag i Hordaland

Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

Styret skal bestå av fem studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalgt (VTAU)

Kontakt styret

Styrets medlemmer

Leder

Mia Milde

leder@vtvest.no

Tlf: 55 54 50 11 // 959 72 943

Nestleder

Aron Hagos

nestleder@vtvest.no

Tlf: 970 33 962

Styremedlem

Kasper Valestrand 

kasper@vtvest.no

 

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta.

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

 

Styringsdokumenter