Velferdstingets politikk

Prinsipprogram for Velferdstinget 2015-2018

Revidert 18. februar 2017

Forkortelser:

SiB – Studentsamskipnaden på Vestlandet

 

Introduksjon
Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter for utdanning for alle. Kommunene, fylkeskommunene, SiB og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene ved institusjonene som er underlagt SiB. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen. SiB sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden.

 

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til SiB, og skal også være tilgjengelig på engelsk. Videre skal SiBs nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. SiB bør aktivt profilere velferdstilbudene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

 

Bolig
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og kommunene skal i samarbeid med SiB arbeide for å nå målet om 30% dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

 • Alle studentboliger skal være av besøksstandard og ta hensyn til energiforbruk og miljø.
 • Det skal foreligge gode rutiner for oppfølgning av beboerne.
 • Utformingen av boliger skal følge behovene til studentmassen.
 • Kommunen skal tilby sentrumsnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.

 

Helse
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiB skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for finansiering av helsetilbudene. SiB har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
 • Studenter skal ha 75% rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
 • SiBs tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes,
 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB.
 • SiB skal tilby selvtesting av kjønnssykdommer ved alle institusjoner.

 

Kaféer og kaffebarer
SiBs kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg, men ikke gå på bekostning av kvalitet og sunnhet.

 • Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
 • Studentkafeene skal primært tilby måltider.
 • Det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre.
 • SiB skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og plastikk.

 

Trening
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

 • SiBs idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
 • SiB skal dekke studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene.
 • SiB skal aktivt forebygge mot doping og påse at dette ikke forekommer på noen av SiBs treningssentre.
 • Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer.
 • Kommunene skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er hensiktsmessig.

 

Kollektivtransport og samferdsel

Studentene ved institusjonene som er medlem i SiB skal ha et godt kollektivtilbud. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene.

 • Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50% på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
 • Det skal ikke være nattakst på buss og bybane i fylkeskommunene.
 • Det skal være nattbuss i fadderukene.
 • Kommunene skal legge til rette for bruk av sykkel. Bysykkelstasjoner skal opprettes ved aktuelle campus ved utdanningsinstitusjonene, studentboliger og andre steder hvor studenter ferdes.
 • I den grad utdanningsinstitusjonene har spredte campus, skal det være enkelt og rimelig å reise mellom disse.

 

Kultur og frivillighet

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters studiehverdag, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og SiB legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget skal arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

 • Alle kulturtilbud i Bergen skal ha egne studentpriser.
 • Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
 • Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.

 

Studiefinansiering

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Alle studenter skal få
 • utbetalt 11 månederes studiestøtte.
 • Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
 • Stipendandelen av studielånet skal økes til 50%.
 • Frem til studiestøtten blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, skal den justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
 • Studentene skal selv avgjøre hvilken utbetalingsmodell de ønsker å benytte seg av.
 • Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

 

En god studietilværelse for alle

Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Da er det viktig at det tilbys individuelle løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunene, kommunene og SiB må sammen dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

 • SiB skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Kronisk syke studenter skal tilbys ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
 • SiB skal ha full barnehagedekning for studenter med barn.
 • SiB-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
 • SiB skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
 • SiB skal arbeide for at det skal være faddervaktordninger som dekker behovet til studentene ved studiestedene.
 • SiB skal, i samråd med utdanningsinstitusjonene, sikre gode forutsetninger for integrering av internasjonale studenter i studiemiljøene.

Politiske dokument

Resolusjoner

Pressemeldinger