Velferdstinget Vest

Velferdstinget ble stiftet 7. oktober 1997, og er ein sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonane som er tilknytt Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget består i dag av 31 representanter. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

 

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkluder leiar som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresntatar til alle andre råd, styrer og utvalg i Sammen

 

Velferdstinget sitt arbeidsutvalg (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvende organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

 

Alle studentar som er tilknyttet Sammen har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget velger til.

Studentdemokrati og representanter

Studentdemokrati

Velferdstinget er en sammenslutning av studentdemokratiene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Antall representanter disse har i Velferdstinget reguleres etter antall studenter ved institusjonene:

 

UiB: Universitetet i Bergen (10 plasser)

UiB velger sine representanter til Velferdstinget og Studentparlamentet samtidig:

 • Martha Rolland Jacobsen (SD)
 • Andrea Setio Nilsson (VA)
 • Andreas Trohjell (RL)
 • Victoria Schei (LL)
 • Tobias Jenssen Otterstad (BL)
 • Truls-Einar Strand Johnsen (DARA)
 • Karina Natalie Harkestad (SD)
 • Jenny Marie Holm Nygaardsmoen (VA) Haakon Ludvig Langeland Ervik (RL)
 • Stian Skarheim Magelssen (LL)

Vara

(Dersom en av listene melder forfall skal mandatene fordeles slik: 11. SD; 12. VA; 13. RL; 14. IS; 15. SD; 16. BL; 17. VA; 18. LL; 19. DARA; 20. RL)

 1. Ivar Fredrik Mølmen (SD)
 2. Håkon Randgaard Mikalsen (VA)
 3. Tonje Katrine Vaage (RL)
 4. Joannah Mamombe (IS)
 5. Terje-André Kvinlaug (SD)
 6. Cecilie Andrea Løvseth Arnesen (BL)
 7. Eira Vilde Martinsen Garrido (VA)
 8. Ingrid Bjørge Engeland (LL)
 9. Magnus Sirnes Hjellum (DARA)
 10. John Benjamin Lothe (RL)

 

HVL: Høgskulen på Vestlandet (10 plasser)

HVL velger sine representanter til Velferdstinget på Studenttingets konstituerende møte.

Faste representantar

Eigil Hole Lønning

Ane Kine Nyhagen

Øyvind Hatland

Ellisiv Førde Holmstrøm

Sondre Riisøen

Ida Grønstøl Hauge

Isma Mahammed

Frida Bjørlo Øien

Vebjørn Dolve

Bjørn Olav Østeby

Vara:

 1. Pia Lilleskare Lunde
 2. Kjersti Hatlestad
 3. Jonas Oliver Hui Dahl
 4. Margrete Lauksund
 5. Halvor Kasland
 6. Andri Fridjonsson
 7. Bjørn-André Bekkevold
 8. Joakim Sunde Fossheim
 9. Mona Solheim

 

NHH: Norges Handelshøyskole (3 plasser)

På NHH velges representanter i Velferdstinget gjennom vedtak i Kjernestyret, eller valg på Foreningsmøtet:

Faste representar

Karoline S. Kongshaug

Andreas Skretting Jansen

Øivind Geheb Schothorst

Vara:

 1. Maria Kongsvik

 

BIB: BI Bergen (2 plasser)

Faste representer

Thomas Sørensen

Martin Horgen

 

NLA: NLA Høyskolen (2 plasser)

Faste representanter

Jens Kristian Pedersen

 

 

VID: VID Vitenskapelige Høgskole (1 plass)

Faste representanter

Marie Irgens Lie

 

BAS: Bergen Arkitekt Skole (1 plass)

Faste representanter

David Adland

HKB: Høyskolen Kristiania Bergen (1 plass)

Faste representanter

Torbjørn Løtvedt

Vara:

 1. Siv-Iren Saltveit Halleland

SKA: Skrivekunstakademiet (1 plass)

Faste representanter

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Velferdstinget samarbeider med andre aktører for å få gjennomslag i viktige saker.

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les mer om Velferdstinget i Oslo og Akershus på deres nettside: studentvelferd.no.

 

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Les mer om Velferdstinget i Trondheim på deres nettside: velferdstinget.no

 

Velferdstinget i Stavanger

Les mer om Velferdstinget i Stavanger på deres nettside: vtstavanger.no

 

Norsk Studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den øverste studentdemokratiske organisasjonen i Norge, og fremmer studentsaker på nasjonalt nivå.
Les mer om NSO på deres nettside: student.no

Still til valg!

Å stille til et verv

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til.

 

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

 

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

 

Du kan når som helst stille til eventuelle verv som er merket som - MANGLER - i listen nedenfor. Da er det bare å fylle ut et kandidatskjema.

 

Velferdstinget Vest

Velferdstingets arbeidsutvalg

Se egen side om Velferdstinges arbeidsutvalg

Kulturstyret i Bergen

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Leder:

Marie Topaas Storm (UiB)

Nestleder:

Kristian August Kongsvoll (UiB)

Medlem 2016-2017

Astrid Frettheim

Aisha Marie Heim

August Noer Mølster

Ingrid Harsheim

Jeppe Bucher

Olav Straume

Medlem 2016

Lars Hellesø-Knudtsen (UiB)

Camilla Christensen (UiB)

Hanna Løyland (NHH)

Stian Økland (UiB)

Representant for Sammen:

Runar Jenssen

Varamedlemmer:

 1. Katarina Sophie Doublet
 2. Åsmund Kristoffer Førstøyl

Budsjettkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

Medlemmer 2017:

Erlend Myrhaug (UiB)

Aida Matre (NHH)

Andreas Kimer (HVL)

Sven Lyngholm Olsen (BI)

- MANGLER - (Øvrige institusjoner)

Varamedlemmer (5):

- MANGLER -

 

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

 

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer:

Vegard Fosse Smievoll (UiB)

Elisabeth Grung (NLA)

Johanna Ronneng Winther (UiB)

Varamedlemmer (3):

- MANGLER -

 

Ordstyrer

Minst én fast

 

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

 

Ida Synnøve Solheim

Tord Lauvland Bjørnevik

 

Protokollfører

Minst én fast

 

Protokollføreren skriver referat fra alle møtene i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendes ut sammen med alle endelige møteinnkallinger og godkjennes av Velferdstinget.

 

Arbeidsutvalget utpeker protokollfører.

 

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

 

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og arbeidsutvalget om hvilke saker som skal arbeides med.

Medlemmer:

Erlend Søbye Grønvold (UiB)

Audun Syltevik (UiB)

Eigil Hole Lønning (HVL)

- MANGLER -

- MANGLER -

Varamedlemmer (5):

- MANGLER -

Sekretær:

Mia Milde (Leder, Velferdstinget Vest)

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Leder, 4 medlemmer og 5 vara

 

Styret er det øverste organet i Sammen. Sammens styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet Sammen. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år.

 

Leder (2017 og 2018):

Magnus Brekke Nygaard

Nestleder (2017)

Eivind Brandt (UiB)

Medlemmer (2017)

Vilde Glosemeyer Havrevold, student UiB

Edle-Christine Flater,  student HVL

Jens Aarre Seip, student  NHH

Varamedlemmer:

Hanna Nyrud (HVL)
Fredrik Bødtker (HVL)
Maria Svedal (UiB)
Johanne Vaagland (UiB)

Ankeutvalget for barnehagesaker

2 medlemmer og 2 vara

 

Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som Sammen-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. Ankeutvalget velges årlig, men møteaktiviteten er å regne som svært lav. I perioden 2002–2012 var det totalt to møter i ankeutvalget.

Medlemmer:

Leder i VT-styret

Nestleder i VT-styret

Vara:

VT-styret

Ankeutvalg for Helsefondsaker

Ankeutvalget ble opprettet i 2013, da nye retningslinjer for Helsefondet ble vedtatt. Ankeutvalget skal behandle klager på vedtak fattet av administrator for Helsefondet. I Ankeutvalget sitter også direktør for Sammen Helse, Råd og Karriere

Medlemmer:

 • Leder i VT-styret
 • Nestleder i VT-styret

Vara:

 • VT-styret

Studentidrettsrådet

1 medlem og 1 vara

 

Studentidrettsrådet (SIR) er et samarbeidsorgan for idrettslige interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet Sammen i Bergen.

 

SIR fungerer som et sakkyndig og rådgivende organ for Sammen i saker som vedrører idrett og mosjon, og skal således blant annet avgi uttalelse om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag i Bergen. SIR har faste møter to ganger per semester. Det sitter totalt 11 personer i SIR. Velferdstinget velger én representant til SIR.

Medlemmer

BSI: 3 mandat
NHHI: 2 mandat
UKK: 1 mandat
KRIK: 1 mandat
JIL: 1 mandat
HIBI: 1 mandat
BI: 1 mandat
Sammen: 1 mandat
VT: 1 mandat

 

SIR jobber etter et mandat vedtatt av Velferdstinget.

Medlem:

VT: - MANGLER -

Vara:

VT: - MANGLER -

Studentorganisasjoner

 

Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

 

Gruppe A (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia:)
Kim Arne Hammerstad
Anders Helgerud

Vara: Martin Håndlykken

 

Gruppe B (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)
Kristoffer Antonio Skinlo
Anders Jakobsen

Vara: -MANGLER-

 

Gruppe C (Yrkesaktiv journalist)
Lars E. Måseide

Vara: Guro Borchgrevink Valland

 

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

 

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Medlemmer:

Elise Møvik

Maria Gunnarsdotter Svedal

Vara:

- MANGLER -

- MANGLER -

Styret i Bergen Student-TV

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). I henhold til organisasjonens vedtekter skal styret holde styremøte hver tredje uke. Ett styremedlem velges av VT Vest, de øvrige seks styremedlemmene velges av organisasjonens Generalforsamling.
 

Medlem:

- MANGLER -

Vara:

- MANGLER -
 
Øvrige styremedlemmer valgt på Generalforsamling i BSTV:
 
Styreleder: Stian Amundsen Grundstad
Daglig leder (styrets nestleder): Stian Aak
Ansvarlig redaktør: Daniel Kjelby
Teknisk sjef: Vanja Bjelland
PR- og grafikksjef: Ingunn Ramsdal
Tillitsvalgt: Ingeborg Wendelbo Bjerksund
 
1. vara: Kaja Carlsen
2. vara: - MANGLER -
 

Styret i STOFF

1 medlem og 1 vara.
Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV)

Medlem:

- MANGLER -

Vara:

- MANGLER -
 

Kommunalt og fylkeskommunalt

Kontaktutvalget mellom Bergen kommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

 

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom kommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleder, VT-AU

Kontaktutvalget mellom Hordaland fylkeskommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

 

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom fylkeskommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleiar, VT-AU

Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

 

Styret skal bestå av fem studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalg (VTAU). Kontakt styret her! 

Styrets medlemmer

Leder

Mia Milde

leder@vtvest.no

Tlf: 55 54 50 11 // 959 72 943

Nestleder

Aron Hagos 

nestleder@vtvest.no

Tlf: 970 33 962

Styremedlem

Kasper Valestrand 

kasper@vtvest.no

 

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta. Se sakspapirer til styremøter nedenfor. 

 

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

 

Kontakt styret her! 

 

Styremøter og offentlige saksdokumenter

Profil og pressebilder

Profil

Pressebilder