Kulturstyret

Om Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk.

Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner kroner til studentkulturen i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til bergensstudenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen.

Som kompetanseorgan som arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

 

Kulturstyret består av tolv medlemmer og fem rangerte varamedlemmer:

 • Marie Topaas Storm (leder) (leder@kulturstyret.no // 97652858)
 • Kristian August Kongsvoll (nestleder) (nestleder@kulturstyret.no // 91121423)
 • Thea Merete Kinstad Sjølie
 • Astri Marie Moen Fretheim
 • Lars Hallaråker Hellesø-Knutsen
 • Hanna Løyland
 • Ragnhild Severeide
 • August Noer Mølster
 • Aisha Marie Heim
 • Ingrid Gaarder Harsheim
 • Jeppe Bucher
 • Olav Straume

Varamedlemmer (rangert)
1. Kristine Sleen Jensen
2. Katharina Doublet
3. Åsmund Kristoffer Førstøyl
4. – Ledig plass
5. – Ledig plass

Kurs for registrerte organisasjoner

Vi tilbyr jevnlig gratis kurs til alle studentorganisasjonene som er registrerte medlemmer hos Kulturstyret, for å styrke engasjementet og kunnskapsnivået i studentkulturen i Bergen.

Dato for årets høstkurs blir 7. oktober - mer info kommer snarest.

 

For mer informasjon ta kontakt med kulturstyret@kulturstyret.no

 

Kontorlokaler i Nygårdshaten 1B
 

Kulturstyret disponerer kontorlokaler som studentorganisasjoner kan låne gratis.
 

I dag er det omkring tjue organisasjoner som har kontorplass i Nygårdsgaten 1b, som ligger i nærheten av både Studentsenteret, Nygårdshøyden og Det Akademiske Kvarter.

Bygget eies av Universitetet i Bergen, men tilgang og plass fås gjennom å søke Kulturstyret. Dette gjøres ved henvendelse til nestleder i Kulturstyret på nestleder@kulturstyret.no.

 

Nedenfor følger bruksregelementet for Nygårdsgaten 1b.

Ordensregler

a) Hver brukerorganisasjon står som ansvarlig for sine medlemmer. Dette innebærer at hver enkelt organisasjon kan bli holdt erstatningspliktige for enkeltpersoners overtredelser av husreglene.

b) Røyking er ikke tillatt noe sted i huset.

c) Det er ikke tillatt å oppholde seg på vifteanleggsområdet ut mot bakgården.

d) Daglig avfall legges i avfallsbøtter. Brukerorganisasjonene sørger selv for å bære boss ut til boss-spann når det er større mengder avfall, dvs. det som ikke går opp i avfallsbøtter

e) Nygårdsgaten 1 b skal ikke benyttes etter kl 24.00. Dersom det oppstår behov for å bruke huset lengre enn dette, skal skriftlig søknad sendes styringsgruppen (nestleder i Kulturstyret) for behandling i god tid i forveien.

f) Naboer skal ikke forstyrres under bruk av huset.

g) Brukerorganisasjonene har ansvar for å påse at medlemmene ivaretar hensynet til brannvern og sikkerhet.

Om brukerorganisasjonene ikke retter seg til det reglementet kulturstyret har vedtatt, har kulturstyret rett til å sanksjonerer organisasjonene på huset.

Følgende sanksjoner kan gis av Kulturstyret

1)      Advarsel

2)      Gebyr

3)      Midlertidig utestengels av enkeltpersoner eller organisasjoner

4)      Innskrenket bruksrett

5)      Ekskludering

Studentorganisasjoner i Bergen

Registrerte organisasjoner

Registrerte organisasjoner hos Kulturstyret har mulighet til å søke om drift- og prosjektstøtte. De har mulighet til å stå på stand på Universitetets områder, og låne møterom på f.eks Studentsenteret gratis. Registrerte medlemsorganisasjoner vil også motta invitasjon til Kulturstyrets kurs. 

 

Oversikt over studentorganisasjoner i Bergen finner du her.

 

Studentorganisasjoner

Søk om driftstøtte

Hvordan søke?

Her finner du alle skjemaer som er nødvendig for å søke om støtte fra Kulturstyret. Du finner også en søknadsguide som grundig gjennomgår hva som skal være med i søknaden. Vennligst les denne nøye før søknad sendes til oss.

 

Søknadsfrister:

Søknadsfristen for driftsstøtte og tidsskriftstøtte er 15. februar.

Nye organisasjoner kan søke om driftsstøtte etter fristen. Utbetalt beløp vil avkortes med 50% om søknaden kommer i andre semester av regnskapsåret.

Prosjektstøtte er støtte til prosjekter som skiller seg vesentlig fra organisasjonens daglige drift. For prosjektstøtte kan det søkes gjennom hele året, før arrangementet er gjennomført.

Husk at om dere får støtte dere bruke Kulturstyrets logo i PR-materiell og på nettside.

 

Kulturstyrets søknadsskjema skal benyttes:

Elektronisk søknad foretrekkes, og kan leveres per e-post til kulturstyret@kulturstyret.no. Vi er svært glade i at søknadene kommer i ett dokument, altså én pdf-fil som inneholder søknaden og alle vedlegg. Dette gjør vårt arbeid veldig mye enklere. SmallPDF er et verktøy for å slå sammen pdf-filer, og er helt gratis å bruke.

Søk om driftsstøtte her:


Søk om prosjektstøtte

Kulturstyret kan ha midlene til å oppfylle din drøm, om den er liten eller stor.

Vi oppfordrer alle studentorganisasjoner om å søke prosjektstøtte. Med prosjektstøtte menes støtte til et prosjekt som i vesentlig grad skiller seg fra studentorganisasjonens ordinære drift i art eller størrelse. For prosjektstøtte er det ingen søknadsfrist, men vi må ha mottatt søknaden i god tid før prosjektet skal gjennomføres. Søknaden må inneholde:

Utfylt søknadsskjema

Prosjektbeskrivelse

Budsjett

Organisasjonens statutter/vedtekter.Hvis din organisasjon ikke allerede er registrert under

Følgende hovedkriterier være oppfylt:

Organisasjonen må ha minst 5 medlemmer.

To tredjedeler av medlemmene må være studenter i Bergen og ha betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden på Vestlandet

Organisasjonen må være Brønnøysundsregistrert og ha egen bankkonto.

For mer informasjon om prosjektstøtte og støtteberettigelse se våre statutter på hovedsiden, spesielt § 2.2 og 3. Søknadsskjema finnes også på hovedsiden.

SØKNAD SENDES TIL kulturstyret@kulturstyret.no senest en uke før siste møte for året. Se møteplanen her!

Søknadsskjema for Prosjektstøtte er linket til her: